آیین دادرسی مدنی - دوره بنیادین جلد اول آیین دادرسی مدنی - دوره بنیادین جلد اول

دسته بندی : آزمونی
برند : دراک
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۲۸,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

آیین دادرسی مدنی - دوره بنیادین جلد اول

آیین دادرسی، از مهمترین شاخه های علم حقوق است که بدین شرح معرفی می شود: "آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند. آئین دادرسی گاهی حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد."

آیین دادرسی، کاربردی ترین بخش علم حقوق در مشاغل حقوقی است که افراد شاغل در مشاغل حقوقی وکالت، قضاوت، کارشناس دادگستری و... هیچ گاه بی نیاز از مطالعه و مراجعه به آن نیستند، که به تعریف دیگری به آن قوانین شکلی می گویند.

این شاخه از علم حقوق، در قالب عنوان درسی آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3 در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود. و همچنین در قالب درسی 2 واحدی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نیز تدریس می شود.

نویسنده محترم که از صاحب نظران درس مزبور می باشند، در قالب دو سری کتاب 3 جلدی به نام دوره بنیادین و دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی را تشریح و تحلیل نموده اند. در دوره پیش رو، که دوره پیشرفته آن است، تمامی مباحث آیین دادرسی مدنی به تفصیل معرفی شده است و دوره فشرده و خلاصه تر آن در سری دوره بنیادین چاپ شده است که جهت مطالعه دانشجویان مقطع کارشناسی و داوطلبین آزمون های حقوقی مناسب تر است.

 

از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- توضیح مختصر و مفید مباحث آیین دادرسی مدنی؛

- مطابق با سرفصل های دانشگاهی درس آیین دادرسی مدنی؛

- ارجاع به کتاب های دیگر اساتید و صاحب نظران مخالف در پاورقی کتاب؛

- ارجاع و اشاره به مواد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مباحث کتاب؛

- استفاده از آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی در جای جای کتاب به جهت فهم بهتر مباحث.

 

عناوین کلی جلد نخست دوره بنیادین:

- سازمان قضاوتی ایران

- دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

- صلاحیت مراجع حقوقی

- دفاع یا پاسخ های خوانده


 

 • سبک:آموزشی
 • شیوه بیان مطالب:موضوعی
مقدمه- دسته بندی عنوان ها

بخش نخست: سازمان قضاوتی ایران

فصل نخست – مراجع قضایی
فصل دوم – مراجع اداری
فصل سوم – کارمندان دادگستری و اشخاص وابسته به آن
مبحث نخست – کارمندان دادگستری
گفتار نخست – دادرسان
گفتار دوم – کارمندان اداری
مبحث دوم – اشخاص وابسته به دادگستری
گفتار نخست وکلای دادگستری
گفتار دوم: کارشناسان رسمی دادگستری

بخش دوم – دعوا، شرایط اقامه و انواع آن

فصل نخست – مفهوم دعوا، انتقال و زوال آن
مبحث نخست – مفهوم دعوا
مبحث دوم – انتقال و زوال دعوا
فصل دوم – شرایط اقامه دعوا
فصل سوم – انواع دعاوی

بخش سوم – صلاحیت مراجع حقوقی و اختلاف در صلاحیت

فصل اول – صلاحیت ذاتی
فصل دوم – صلاحیت نسبی (محلی)
فصل سوم – اختلاف در صلاحیت و مراجع حل اختلاف
واژگان
نمایه قوانین
کتاب نامه

فهرست تحلیل عنوان ها

علائم اختصاری
پیش گفتار
عنوان های اصلی کتاب
مقدمه – دسته بندی عنوان ها
بند نخست – مقدمه
الف- تعریف، فایده و محتوای آیین دادرسی مدنی
تعریف آیین دادرسی مدنی 17، فایده آیین دادرسی مدنی 20، محتوای آیین دادرسی مدنی22
ویژگی های قوانین آیین دادرسی مدنی
نخست – از جهت امری یا تخییری بودن آنها
مقررات مربوط به سازمان قضاوتی 23
دوم – از جهت عطف به ما سبق شدن یا نشدن
مقررات مربوط به سازمان قضاوتی 25، مقررات مربوط به صلاحیت 25
بند دوم – تقسیم عنوان ها

بخش نخست: سازمان قضاوتی ایران

فصل نخست - مراجع قضایی
مبحث نخست – مراجع عمومی و صلاحیت آنها
گفتار نخست – دادگاه های نخستین و صلاحیت آنها
بند نخست – دادگاه عمومی وحقوقی
سازمان
قلمرو
قلمرو و مقر دادگاه عمومی بخش 34
صلاحیت
اصل صلاحت 35، استثنائات 35
بند دوم – دادگاه های عمومی جزایی
دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری دو
تشکیل دادگاه عمومی بخش (کیفری)
گفتار دوم: دادگاه تجدیدنظر استان وصلاحیت آن
مبحث دوم: مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها
گفتار نخست – مراجع اختصاصی حقوقی
مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری
دادگاه خانواده
سازمان 39، صلاحیت 39، آیین دادرسی 40
دادگاه انقلاب
شورای حل اختلاف
ترکیب شورا 42
مراجع اختصاصی حقوقی غیردادگستری
مراجع پیش بینی شده در قانون کار
مراجع ثبتی
نختس – اداره ثبت
دوم – سایر مراجع ثبتی
مراجع اختصاصی کیفری

مبحث سوم- دیوان عالی کشور

سازمان دیوان عالی کشور
قسمت شعب و هیات های عمومی
قسمت شعب
شعب تشخیص 47/ف شعب خاص 47
هیات های عمومی
هیات عمومی وحدت رویه 47، هیات عمومی شعب کیفری 48
بند دوم- دادرسی دیوان عالی کشور
وظایف دیوان عالی کشور
نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم
ایجاد وحدت رویه قضایی
سایر وظایف دیوان عالی کشور
حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح 49 رسیدگی به تخلف رئیس جمهور
مبحث چهارم دادسرا
منشا تاریخی
وظایف دادسرا
اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی
اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی
مراجع اداری
دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری
سازمان دیوان عدالت عدالت اداری
گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها
رسیدگی به شکایت از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اداری
رسیدگی به شکایات استخدامی
ترتیب مراجعه به دیوان، رسیدگی صدور رای و اجرای آن

مبحث دوم – مراجع اداری اختصاصی

مراجع پیش بینی شده در قانون کار 59

فصل سوم: کارمندان دادگستری و اشخاص وابسته به آن

مبحث نخست – کارمندان دادگستری
گفتار نخست – دادرسان
شیوه استخدام دادرسان
گروه های شغلی دادرسان و ضوابط تغییر مقام و ارتقای گروه آنها
حقوق و حدود دادرسان
حقوق دادرسان
قاعده منع تغییر دادرس
حدود دادرسان
محدودیت ها
ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها
مسئولیت های
مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی
بند سوم – مراجع انتظامی، تخلفات و مجازات های انتظامی دادرسان
مراجع انتظامی قضات (دادرسان)
دادگاه عالی انتظامی قضات
سازمان
صلاحیت
در پیوند با دارندگان پایه های قضایی
دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات
دادگاه های عالی رسیدگی به صلاحیت قضاوت
تخلفات ، مجازات ها و تعقیب انتظامی قضات
تخلفات و مجازات ها
تعقیب انتظامی قضات و رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات
تعقیب انتظامی قضات و تعلیق آن
رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات و صدور رای
رسیدگی دادگاه عالی انتظامی
آرای دادگاه عالی انتظامی قضات و شکایت از آن
مرور زمان، استرداد شکایت، تغییر وضعیت استخدامی، فوت قاضی و آثار آن
کارمندان اداری
اشخاص وابسته به دادگستری
وکلای دادگستری
لزوم استفاده از وکیل دادگستری
وکلای دادگستری
لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی و ممنوعیت دخالت غیر وکیل
لزوم استفاده از وکیل دادگستری در دعاوی
کانون وکلای دادگستری و اجزای آن
استقلال کانون وکلای دادگستری
حوزه بندی کانون های وکلا و تعداد وکیل مورد لزوم
حوزه بندی کانون های وکلا
اجزای کانون وکلای دادگستری
پایه ی وکلا، هیات عمومی وکلا و ترکیب آن
هیات مدیره کانون وکلا و تعقیق انتظامی اعضای آن
دادسرای انتظامی وکلا
دادگاه انتظامی وکلا
سایر اجزای کانون
شرایط و موانع گرفتن پروانه کارآموزی وکالت
شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالت
شرایط صدور پروانه کارآموزی
شرایط صدور پروانه وکالت
تکلیف کانون در اعلام رد درخواست ویا صدور پروانه
موانع صدور پروانه وکالت و کارآموزی
اعتبار پروانه وکالت شرایط گرفتن پروانه مشاوره حقوقی
حقوق و حدود وکلای دادگستری
حقوق وکلای دادگستری
تضمینات قانونی وکلای دادگستری
استحقاق حق الوکاله
حدود وکلای دادگستری
تخلفات، مجازات ها و تعقیب انتظامی
تخلفات و مجازات های انتظامی
تعقیب انتظامی و تعلیق وکیل
موارد تعقیب انتظامی
کیفرخواست دادسرای انتظامی
تعلیق وکیل
تعلیق وکیل تحت پیگرد انتظامی
رسیدگی دادگاه انتظامی کانون
مرور زمان، استرداد شکایت
تعقیب انتظامی و اثر آن بر تعقیب حقوقی
کارشناسان دادگستری
دعوا، شرایط اقامه دعوا و انواع آن
مفهوم دعوا، انتقال و زوال آن
مفهوم دعوا
انتقال و زوال دعوا
شرایط اقامه دعوا
نفع و ویژگی های آن
مفهوم نفع
ویژگی های نفع
سمت، نمایندگی و قائم مقامی
مفهوم سمت، قائم مقامی و نمایندگی
مفهوم سمت
انواع نمایندگی
نمایندگی قانونی به مفهوم اخص
نمایندگی قضایی
نمایندگی قراردادی در دعاوی
وکالت در دعاوی
حق و تکلیف داشتن وکیل و انتخاب آن
حق و تکلیف انتخاب وکیل در امور حقوقی
حق انتخاب وکیل در امور کیفری
شرایط وکیل
اثبات وکالت
حدود اختیارات وکیل
اثار وکالت
پایان وکالت
نمایندگی حقوقی در دعاوی حقوقی و در دیوان عدالت اداری
اهلیت قانونی
شرایط دیگر اقامه دعوا
اقامه دعوا در مدت قانونی
گفتار دوم – دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود
گفتار سوم – سایر شرایط

فصل سوم: انواع دعاوی

مبحث نخست: دعاوی عینی، شخصی و مختلط
مبحث دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول
مبحث سوم: دعوای مالکیت و تصرف
گفتار نخست – دعوای مالکیت
گفتار دوم – دعاوی تصرف
معرفی دعاوی تصرف و مقررات ویژه ی هر یک
الف – دعوای تصرف عدوانی
معرفی دعوای تصرف عدوانی
مقایسه دعوای تصرف عدوانی، عدوانی، خلع ید و تخلیه ی ید
سوم – مقررات ویژه دعوای تصرف عدوانی
تکلیف آثار اقدامات انجام شده در ملک توسط متصرف عدوانی
تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوا مالکیت
تکلیف زراعت و آثار تخریبی
تکلیف اجرت المثل ایام تصرف
تکلیف تصرف امین
دعوای ممانعت از حق
دعوای مزاحمت
تفاوت های دعوای ممانعت از حق و مزاحمت
قواعد مشترک بین دعاوی تصرف
کیفیت و مدت تصرف
اوصاف تصرف
ویژگی های مال مورد تصرف
کیفیت و مدت
اقامه دعوا
آثا دعاوی
اقدامات احتیاطی
رسیدگی، صدور رای
رسیدگی
ارائه دلیل و رسیدگی به آن
ورود ثالث و رسیدگی به آن
صدور رای
دعاوی مالی و غیرمالی
ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی و اعمال آن
ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی
صلاحیت نسبی
مفهوم صلاحیت نسبی
قواعد صلاحیت نسبی
اصل صلاحیت دادگاه محل
توجیه برقراری اصل
اجرای اصل
اجرای اصل
اجرای اصل به اشخاص حقوقی
اجرای اصل به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند
استثنائات
تعیین دادگاه مشخص
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
دعاوی راجع به ترکه ی متوفا
دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین
دعاوی مربوط به شرکت ها
دعوای توقف
دعوای اعسار
دعوای خسارت
دعاوی طاری
اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام
اختلافات ناشی از اجرای احکام
دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا
دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
درخواست دادرسی فوری
درخواست تامین دلیل
انتخاب دادگاه صالح
انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان
توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت
ویژگی های قواعد صلاحیت نسبی
تکلیف دادگاهی که از حیث محلی صالح نیست
تکلیف رایی که از دادگاه غیر صالح می شود
اختلاف در صلاحیت و مراجع حل اختلاف
تشخیص صلاحیت، انواع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
تشخیص صلاحیت
مفهوم اختلاف در صلاحیت و انواع آن
مفهوم اختلاف در صلاحیت
انواع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
مراجع حل اختلاف در صلاحیت
مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت می نماید
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی دو استان
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های نخستین مختلف از حوزه قضایی یک استان
اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان
اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگستری
مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می نماید
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های هم عرض حوزه قضایی استان
اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های تجدیدنظر استان و دادگاه نخستین همان استان
گفتار سوم – مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید
گفتار چهارم – سایر موارد

 

مشخصات

 • مولف
  عبدالله شمس
 • انتشارات
  دراک
 • قطع
  وزیری - 208 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه