مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه) مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)

دسته بندی : دانشگاهی
برند : متفرقه
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۷۰,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)

در تعریف اصول فقه آمده است: «اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که نتیجۀ آن‌ها در استنباط حکم شرعی مورد استفادۀ مجتهد قرار می‌گیرد». از این رو، علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمی ابزاری است که فقیه به وسیلۀ آن می‌تواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن‌ها یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط کند.

با توجه به این تعریف، علم اصول فقه، از ابزار مهم مورد استفاده حقوقدانان به جهت استنباط صحیح و دقیق از قوانین حاکم بر جامعه نیز می باشد؛ زیرا قوانین ما اکثراً از تألیفات بزرگان دین و فقهای گذشته اقتباس شده است. بنابراین، مطالعه علم اصول فقه می تواند در فهم درست قوانین ما بسیار راهگشا باشد.

بدین جهت علم اصول فقه در قالب دو درس دو واحدی در مقطع کارشناسی رشته حقوق تدریس می شود. در درس اصول فقه 1 مبحث الفاط و در درس اصول فقه 2 اصول عملیه مورد مطالعه قرار می گیرد.

کتاب پیش رو، از منابع اصلی درس اصول فقه در مقطع کارشناسی و نیز آزمون وکالت است. در کتاب حاضر، مؤلف در خلال توضیح مباحث اصول فقه، تلاش کرده است با مثال های متنوع از قوانین حاکم فعلی به فهم دانشجویان عمق بیشتری بدهد.

مقدمه چاپ بیست و نهم
مقدمه چاپ هجدهم
پیشگفتار
1-نظم و ترتیب مطالب
2-روش تالیف
3- فصل بندی
4- فهرست دیباچه

بخش نخست: بررسی تاریخی

اصول علم فقه چیست، چگونه و کی بوجود آمد؟
5- اصول فقه چیست؟
6-دستوری که مبنای عمل به رای شد
7- پیدایش موضوعی دیگر برای مباحث اصولی
8-قیاس و فرق آن با رای
9- قرآن و سنت موضوع بحث اصولی
10- علل انتشار علوم اسلامی
الف) مسافرات یاران پیامبر
ب) تغییرمرکز خلافت اسلامی
ج – انتقال خلاف به خاندان بنی امیه
11- عصر فقهای بزرگ
12- اولین تالیف و اولین مولف در علم اصول فقه
13- اصولین اهل سنت و تالیفات آنها
14-اصولین امامیه و تالیفات آنها
15- فرق مذهب با مکتب
16- مذهب های مشهوم اسلام
17- مکتب های مختلف
18- مکتب فقیهان
19- فقیهان بزرگ(3)
20- مکتب متکلمان
21-مولفان بزرگ مکتب متکلمان
22- مکتب اخباری
23- تحول و تکامل علم اصول
24- علم اصول فقه
25- تاثیر علم اصول فقه
26- تاثیر اصول در حقوق ایران
27- تدریس اصول در دانشگاه حقوق
28- در وضع حاضر

بخش دوم: تعریف، موضوع و فایده ی علم اصول فقه

29- تعریف اصول فقه
30- موضوع درس
31- فایده این درس
32- غرض و منفعت
33- تقسیم بندی علم اصول فقه

گفتار اول: وضع الفاظ

34- مباحث مربوط به وضع الفاظ
35- معنای وضع لفظ
36- اقسام وضع لفظ
37- اقسام وضع تعیینی
38- حقیقت و مجاز
39- علامت حقیقت و مجاز
40- شرایط مجاز
41- اقسام حقیقت و مجاز
42- حقیقت عرفی و اقسام آن
43- حقیقت عرفی و اقسام آن
1/43- عرف شرع و عرف متشرعه
44- موضوع عرفی، موضوع شرعی
45- طرح بحث حقیقت شرعی
46- محل نزاع
47- ثمره نزاع
48- آیا حقیقت شرعیه وجود دارد؟
49- خلاصه این عقیده
50- استفاده از بحث حقیقت شرعی و عرفی در حقوق موضوعه
51- اشاره ای به ماده 244 قانون مدنی
52- اصول لفظی و اصول عملی
53- ترادف و اشتراک
54- استعمال لفظ در بیش از یک معنا

گفتار دوم: اوامر

55-مباحث مربوط به اوامر
56- امر و معنای آن
57- معنای وجوب واحکام تکلیفیه دیگر
58- حکم وضعی
59- اقسام وجوب
60- کفایی و عنی
61- واجب تعیینی و تخییری
62- واجب تعبدی و توصلی
63- قصد قربت یعنی چه
64- عبادت و معاملات
65-واجبات مشروط
66-واجب معلق
67- فرق واجب مشروط و مطلق
68- اشاره به عقایدی که در پیرامون واجب معلق وجود دارد
69- تشخیص واجب معلق
70 – معلق و مشروط

گفتار سوم: نواهی

71- مباحث این گفتار
72- صورت نهی
73- معنای نهی
74- وجه اشتراک امر و نهی
75- وجه افتراق امر و نهی
76- آیا نهی موجب فساد است
77-حکم مسئله
78- نتیجه بحث
79- بحثی درباره مواد 16و 17 قانون حمایت خانواده
80- نمونه هایی که نهی موجب فساد و بطلان عمل نیست

گفتار چهارم: مفهوم و منطوق

81- تعریف منطوق و مفهوم
82- اقسام منطوق
83- دلالت اقتضا
84- دلالت تنبیه و ایما
85- دلالت اشاره
86- اقسام مفهوم
87- اقسام مفهوم موافق
88- حجیت مفهوم موافق
89- مفهوم مخالف
90- اقسام مفهوم مخالف
91- آیا مفهوم مخالف حجت است؟
92- آیا مفهوم شرط حجت است؟
93- آیا مفهوم غایت حجت است؟
94- غایت داخل مغیا است؟
95- آیا مفهوم حصر حجت است؟
96- آیا مفهوم وصف حجت است؟
97- مفهوم لقب
98- مفهوم عدد

گفتار پنجم: عام و خاص

99-مباحث عام و خاص و حجیت اصاله العموم
100- تعریف عام و خاص و مخصص
101- الفاظ عموم
102- در دلالت بعض کلمات بر عموم اختلاف است
103- اقسام عام
104- معیار تشخیص اقسام عام
105- ماده 165 قانون مدنی عام بدلی است؟
106- مخصص متصل و اقسام آن
107- مخصص منفصل و اقسام آن
108- تعریفی دیگر برای مخصص متصل و منفصل
1/108 – تخصیص اکثر
بحث اجمال مخصص
109- آغاز بحث
1/109 – اندازه اجمال مخصص
110 – مجمل از حیث مفهوم یا مصداق
111- مثال هایی برای روشن شدن مطلب
112- بحث و استدلال
1/112- تمسک به عموم عام در شبه مصداقی جایز نیست
عمل به عام پیش از جست و جوی مخصص
113- مقدمه
114- اقوال در مسئله
115- کاربرد این بحث در حقوق ایران
یک مخصص بعد از چند جمله
116- یک مخصص بعد از چندجمله
تخصیص عام وسیله مفهوم
الف – مفهوم موافق به طریق اولی می تواند عام را تخصیص دهد
ب – مفهوم مخالف می تواند عام را تخصیص دهد
دوران امر بین تخصیص و نسخ
118- طرح مسئله
119- نسخ
120- اشکالی بر نسخ و پاسخ آن
121- مثال هایی برا نسخ
122- مقایسه نسخ با تخصیص
123- حکم دوران امر بین تخصیص و نسخ
124- صورت مسئله
صورت اول
صورت دوم
صورت سوم
صورت چهارم
125- فایده عملی این بحث

گفتار ششم – مطلق و مقید – مجمل و مبین

بخش اول: مطلق و مقید
126- تعریف مطلق و مقید
127- مطلق و مقید در حقوق موضوعه
128- اطلاق و تقیید
129- اطلاع و تقیید متلازمند
130- کلماتی که می توانند مطلق یا مقید باشند
1/130- آیا جمله می تواند مطلق یا مقید شود
131- فرق عام و مطلق
132- چگونگی استفاده اطلاق از مطلق
133- مقدمات حکمت
1- امکان اطلاق و تقیید
2- در مقام بیان بودن
3- نبودن قرینه ی تقیید
4- آیا انصراف مانع اطلاق است؟
5- نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب
134- حمل مطلق بر مقید

بخش دوم: مجمل و مبین

135- اصطلاحات
136- تکلیف به مجمل
137- تاخیر بیان در چه مواردی جایز است
138- اجمال در قانون های موضوعه

گفتار هفتم: ادله استنباط احکام

139- تعداد ادله اسنتباط احکام
140- مهم ترین دلیل از نظر اصولی
141- قرآن و چگونگی نزول آن
142- اسباب نزول وحی
143- سوره های مکی و مدنی
144- تفاوت سوره های مکی و مدنی
145- کاتبان وحی
146- جمع آوری قرآن
1/146- عقیده شیعه در این مساله
147- مصحف قرآن
1/147 – اعراب قرآن
148- ترتیب آیات و سوره های قران
149- محتوای قران
150- آیات الاحکام
151- قرآن قطعی الصدور
152- قرآن ظنی الدلاله
153- حجیت ظاهر قرآن
154- آیا دلیل دیگری می تواند قرآن را تخصیص دهد یا مقید سازد؟
155- تخصیص و تقیید به خبر واحد
156- آیا دلیل عقلی می تواند قرآن را تخصیص دهد
157- تخصیص قرآن با قیاس
158- نسخ قرآن
159- نمونه هایی از نسخ قرآن

دلیل دوم- سنت

160- تعریف سنت
161- حجیت سنت
162- نقش اثباتی سنت
163- تدوین سنت، مهم ترین کتب اخبار
164- اقسام خبر
165- اقسام خبر متواتر
166- شرایط خبر متواتر
167- جهات بحث در خبر واحد
168- ادله حجیت خبر واحد
169- خبر مجعول
170- شرایط راویان خبر واحد
171- موقع اعتبار شروط
172- اقسام خبر واحد
1/172- جبران ضعف خبر
2/172- مقایسه خبر و شهادت

دلیل سوم: اجماع

173- تعریف اجماع و عناصر آن
174- فرق اجماع بنابر عقیده ی علمای سنی و شیعه
175- تجزیه و تحلیل عناصر اجماع
1-اتفاق نظر، اجماع سکوتی
2-اتفاق مجتهدین
3- اتفاق امت محمد(ص)
4-مورد اجماع
176- مدرک حجیت اجماع
177- نظریه عصمت امت
178- چگونگی اثبات اجماع
179- روش پی بردن به وجود اجماع – اقسام اجماع
180- مقایسه اجماع
181- نمونه هایی از اجماع
182- ارزش اثباتی اجماع
1/182- از اجماع نمی توان اطلاق و عموم گرفت

دلیل چهارم – قیاس

183-تعریق قیاس
184- عناصر قیاس
185- شرایط قیاس
186- قیاس منطقی وفرق آن با قیاس اصولی و فقهی
187- اقسام قیاس
1/187- قیاس منصوص العله
2/187- قیاس مستنبط العله
3/187- قیاس جلی
4/187- قیاس خفی
188- اختلاف شیعه و سنی در قیاس
189- تنقیح مناط قطعی
190- اتحاد طریق
191-تخریج مناط، مناسبت، اخاله
192- تحقیق مناط
193- وحدت ملاک
194- قیاس باطل
195- قیاس در حقوق ایران
الف) پیش از انقلاب
ب- در حقوق جمهوری اسلامی
196- منابع مطالعه

دلیل پنجم – عقل

197- تعریف دلیل عقلی
198- اقسام دلیل عقلی
199- قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
1/199- نمونه هایی از کاربرد عقل مستقل
2/199- عقاید درباره کاربرد عقل مستقل
200- مباحث استلزام عقلی
بحث مقدمه واجب
201- تعریف مقدمه و ذی المقدمه
202- اقسام مقدمه
1/202 – کاربرد اصطلاحات در فقه
الف- اقسام مقدمه بر حسب مقام حاکم به توقف
ب- اقسام مقدمه بر حسب اندازه وابستگی میان آن و ذی المقدمه
ج – اقسام مقدمه بر حسب چگونگی وابستگی ذی المقدمه به آن
200- مباحث استلزام عقلی
بحث مقدمه واجب
201- تعریف مقدمه و ذی المقدمه
202- اقسام مقدمه
1/202 کاربرد اصطلاحات در فقه
الف – اقسام مقدمه بر حسب مقام حاکم به توقف
ب - اقسام مقدمه بر حسب اندازه وابستگی میان آن و ذی المقدمه
اقسام مقدمه بر حسب چگونگی وابستگی ذی المقدمه به آن
203- چه مقدماتی مورد بحثند
204- حکم مسئله مقدمه واجب و استدلال آن
205- ثمره نزاع
206- مقدمه حرام
207- شرایط عامه تکالیف
آیا اذن در شیی اذن درلوازم آن است
208- لزوم طرح مسئله
209- فرق مبحث مقدمه واجب با مبحث اذن در شیی
210- اذن و اقسام آن
211- لوازم
212- لازمه ذات عقد
213- حکم مساله
214- مثال های دیگر
1/214- بسط کلام
قاعده اصطلاح یا مصالح مرسله
215- مقدمه: نظریه مصلحت
216- تعریف استصلاح و مصلحت مرسله
217- چند مثال دیگر برای استصلاح
218- مصلحت و مفسده ی مورد نظر
219- اقسام مصلحت
220- ارزش قاعده استصلاح در مذاهب اسلامی
1/220- نگرشی تازه در فقه امامیه
221- آنهایی که معتقد به بطلان و حرمت عمل به قاعده استصلاحند
222- آنهایی که حجیت قاعده استصلاح را مشروط به شروطی می دانند
223- آنها که مطلقا قاعده استصلاح را حجت می دانند
224- جواب اشکال
225- مثال های بیشتری برای استصلاح
قاعده ی استحسان
226- طرح بحث
227- معنای لغوی و اصطلاحی استحسان
228-ارزش استحسان در مذاهب اسلامی
1- حنفی
2- مالکی
3- حنبلی
4- شافعی
5- شیعه
6- ظاهری
229- مقایسه استحسان و استصلاح
230- ادله حجیت استحسان
231- اقسام استحسان
الف- استحسان قیاسی
ب – استحسان ضرورت
232- نکاتی در پیرامون استحسان
233- استحسان در حقوق موضوعه
قاعده سد ذرایع
234- سد ذرایع
عرف و عادت
235- لزوم بررسی این موضوع
236- تعریف عادت و عناصر آن
237-اقسام عرف
238- تعریف عادت و عناصرآن
239- اقسام عادت
240- مقایسه عرف با عادت
241- وجود احکام امضایی دلیل حجیت عرف
242- عرف لفظی هم خارج از موضوع بحث است
243- حجیت عرف
244 - شرایط حجیت عرف
شرط اول – عرف باید مطرد یا غالب باشد
شرط دوم – عرف باید همزمان باشد نه سابق
شرط سوم – عدم تصریح
شرط چهارم – عدم مخالفت عرف با نص شرعی
245- نمونه های از عرف در معاملات

گفتار هشتم – امارات

246- تعریف دلیل، اماره و اصل
الف – تعریف دلیل
ب- تعریف اماره
ج – تعریف اصل
247 – مقایسه اماره با دلیل
نخست – مقایسه اماره با دلیل
دوم – مقایسه اصل با دلیل و اماره
248 – اصل مثبت
249 – دلیل، اماره و اصل در حقوق ایران
250- حجیت اماره
1/250- علم عادی، اطمینان، ظن متاخم به علم
2/250- شک نمی تواند حجت باشد
3/250- اصل عدم حجت ظن است
4/250- کیفیت حجیت اماره
251-دلایل عدم عدم حجیت ظن
252-معنا و صور گوناگون عمل به ظن
253- استثنائات اصل عدم حجیت ظن
254- حجیت ظواهر الفاظ
255- حجیت قول لغوی
256- کارشناسی و گواهی
257- حجیت شهرت
258- بحث شهرت و حقوق موضوعه
259- انسداد باب علم و علمی

گفتار نهم: اصول علمیه

260- تعریف اصل و اقسام آن
261- یادآوری چند نکته مهم
قسمت اول – اصل برائت
262- تعریف اصل برائت
263- مطالب این قسمت
264- اصل عدم
1/264- آیا نافی را نفی کافی است
265- مقایسه اصل عدم با اصل برائت
266- اصل اباحه، شباهت و فرق آن با اصل برائت
اصل حظر، شباهت و فرق آن با اصل احتیاط
267- حکم واقعی، ظاهری و اضطراری یا واقعی ثانوی
1/267 – منابع حکم ظاهری
268- اصل برائت کجا بکار می رود؟
269- شبهه حکمی و موضوعی
270- شبهه مفهومی و مصداقی
271- دلایل حجیت اصل برائت
یکم – آیات قرآنی
دوم – اخبار و روایات
سوم – اجماع
چهارم – عقل
272- نکاتی چند برای روشن شدن اصل برائت
1/272 – حکم مولوی و حکم ارشادی
273- چه کسی می تواند اصل برائت را بکار برد
274- به کار بردن اصل برائت در حقوق موضوعه
قسمت دوم – اصل تخییر
275- تعریف اصل تخییر
276- موارد بکار بردن اصل تخییر
قسمت سوم – اصل احتیاط و اشتغال
277- تعریف اصل احتیاط
278- اصل احتیاط در کجا باید بکار برده شود
279 – شک در «مکلف به»
280- نمونه ای از اصل «احتیاط»
1/280- تعارض دو احتیاط
قسمت چهارم – اصل استصحاب
281- تعریف استصحاب و عناصر آن
عناصر استصحاب
1- یقین سابق
2- شک لاحق
3- وحدت متیقن و مشکوک (وحدت موضوع)
4- تحقق زمان متیقن و مشکوک
5- تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک
6- وحدت زمان شک ویقین
7- فعلیت یقین و شک
1/281- مثال هایی برای استصحاب
282- مبنای حجیت استصحاب
283- سابقه تاریخی استصحاب
1/283- استصحاب در حقوق ایران
284- اقسام استصحاب
285 – استصحاب وجودی و عدمی
اصل عدم و استصحاب عدمی
اصل تاخر حادث
286- استصحاب حکمی و موضوعی
287- استصحاب حکم عقل و استصحاب حکم شرع
288- مقتضی و رافع و استصحاب در مورد هر یک از آنها
289- اقوال در حجیت استصحاب
290- شک ساری یا قاعده یقین
291- استصحاب اعتبار قانون
292-استصحاب کلی و جزیی، اقسام هریک و حجیت آنها
اقسام استصحاب کلی
293- تعارض استصحاب با خود یا با ادله دیگر
294-تعارض استصحاب با برائت
295-تعارض استصحاب با احتیاط
296- تعارض استصحاب با اصل تخییر
297- تعارض دو استصحاب
298- تعارض قاعده ید با استصحاب
299- تعارض «قاعده صحت» با استصحاب
300- تعارض قاعده ی فراغ و تجاوز با استصحاب
301- تعارض قاعده قرعه با استصحاب
1/301 – تعارض استصحاب با ظاهر حال

گفتار دهم – تعارض ادله

302- تعریف تعارض ادله و عناصر آن
303- حکم دو دلیل متعارض
304- تعارض ظاهری
305-تزاحم
وضع دو حکم متزاحم
فرق تعارض و تزاحم
306- تخصیص
307- تخصص
308-ورود
309- حکومت
310-جمع عرفی
311-تراجیح
خاتمه – اجتهاد و تقلید
312-مقدمه
313- تعریف اجتهاد
معنای لغوی آن – معنای اصطلاحی آن
معنای اصطلاحی آن
تعریف اول
تعریف دوم
تعریف سوم
314-اقسام اجتهاد
315-مقدمات اجتهاد
316-تخطئه و تصویب
317-تعریق تقلید
318- آیا تقلید از دیگری جائز است؟
319-آی اتقلید اعلم واجب است؟
320-آیا تقلید میت جایز است؟
321-یادآوری و سپاس

 
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.