کارگاه آموزش اصول فقه دانشگاهی کارگاه آموزش اصول فقه دانشگاهی

دسته بندی : آزمونی
برند : متفرقه
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۲۰,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

کارگاه آموزش اصول فقه دانشگاهی

تجزیه و تحلیل مسائل حقوقی و استنباط صحیح از مواد قانونی و نهایتاً استخراج حکم صحیح، منوط به آگاهی از قواعد و روش‌هایی است که در علم اصول فقه ارائه می گردد. از این رو، درس «اصول استنباط حقوق اسلامی» (اصول فقه) یکی از مواد امتحانی آزمون وکالت قرار داده شده است تا قدرت استنباط داوطلبان به عنوان وکلای آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.

در کتاب کارگاه آموزش اصول فقه دانشگاهی، مجموعه سؤالات چهارگزینه‌ای به صورت تألیفی طرح و به تناسب موضوعات گزیده سؤالات سنوات قبل آزمون‌های وکالت، کارشناسی ارشد فقه و حقوق و حقوق خانواده نیز تدوین شده است. پاسخ سؤالات به صورت تشریحی و با ارائه توضیحات مناسب می‌باشد.

 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- طرح سؤالات چهارگزینه‌ای تألیفی؛

- تدوین گزیده سؤالات سال‌های پیشین آزمون‌های وکالت، کارشناسی ارشد فقه و حقوق و حقوق خانواده؛

- طبقه‌بندی سؤالات به صورت موضوعی؛

- ارائه پاسخنامه تشریحی در پایان هر مبحث؛

- توضیح مباحث اصولی در پاسخنامه به صورت تفصیلی، برای یادگیری بهتر مطالب؛

- ذکر نمونه مثال‌های حقوقی و کاربردی برای آموزش صحیح و مؤثرتر.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات علم اصول فقه

سؤالات تألیفی بخش اوّل: کلّیات
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی بخش اوّل: کلّیات
سؤالات طبقه بندی شده‌ی بخش اوّل: کلّیات
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی بخش اوّل: کلّیات

بخش دوم: مباحث الفاظ

فصل اوّل: وضع الفاظ

سؤالات تألیفی فصل اوّل: وضع الفاظ
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل اوّل: وضع الفاظ
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: وضع الفاظ
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: وضع الفاظ

فصل دوم: اَوامر

سؤالات تألیفی فصل دوم: اَوامر
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل دوم: اَوامر
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: اَوامر
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: اَوامر

فصل سوم: نَواهی

سؤالات تألیفی فصل سوم: نواهی
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل سوم: نواهی
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: نواهی
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: نواهی

فصل چهارم: مفاهیم

سؤالات تألیفی فصل چهارم: مفاهیم
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل چهارم: مفاهیم
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: مفاهیم
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: مفاهیم

فصل پنجم: عام و خاص

سؤالات تألیفی فصل پنجم: عام و خاص
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل پنجم: عام و خاص
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: عام و خاص
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: عام و خاص
فصل ششم: مطلق و مقیّد
سؤالات تألیفی فصل ششم: مطلق و مقیّد
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل ششم: مطلق و مقیّد
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: مطلق و مقیّد
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: مطلق و مقیّد

فصل هفتم: مُجمل و مبیّن

سؤالات تألیفی فصل هفتم: مُجمل و مبیّن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل هفتم: مُجمل و مبیّن
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هفتم: مُجمل و مبیّن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هفتم: مُجمل و مبیّن

بخش سوم ادلّه‌ی استنباط احکام

فصل اوّل: قرآن

سؤالات تألیفی فصل اوّل: قرآن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل اوّل: قرآن
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: قرآن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: قرآن

فصل دوم: سنت

سؤالات تألیفی فصل دوم: سنت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل دوم: سنت
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: سنت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: سنت

فصل سوم: اجماع

سؤالات تألیفی فصل سوم: اجماع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل سوم: اجماع
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: اجماع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: اجماع

فصل چهارم: قیاس

سؤالات تألیفی فصل چهارم: قیاس
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل چهارم: قیاس
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: قیاس
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: قیاس

فصل پنجم: عقل

سؤالات تألیفی فصل پنجم: عقل
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل پنجم: عقل
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: عقل
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: عقل

فصل ششم: استحسان و استصلاح

سؤالات تألیفی فصل ششم: استحسان و استصلاح
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل ششم: استحسان و استصلاح
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: استحسان و استصلاح
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: استحسان و استصلاح

فصل هفتم سدّ ذرایع و فتح ذرایع

سؤالات تألیفی فصل هفتم سدّ ذرایع و فتح ذرایع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل هفتم سدّ ذرایع و فتح ذرایع
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هفتم سدّ ذرایع و فتح ذرایع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هفتم سدّ ذرایع و فتح ذرایع

فصل هشتم: عرف

سؤالات تألیفی فصل هشتم: عرف
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل هشتم: عرف
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هشتم: عرف
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل هشتم: عرف

فصل نهم: سیره

سؤالات تألیفی فصل نهم: سیره
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل نهم: سیره
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل نهم: سیره
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل نهم: سیره

فصل دهم: شهرت

سؤالات تألیفی فصل دهم: شهرت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل دهم: شهرت
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دهم: شهرت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دهم: شهرت

بخش چهارم قطع و ظن

فصل اول: قطع

سؤالات تألیفی فصل اول: قطع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل اول: قطع
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اول: قطع
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اول: قطع

فصل دوم: ظن

سؤالات تألیفی فصل دوم: ظن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل دوم: ظن
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: ظن
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: ظن
*بخش پنجم: اصول عملیّه

فصل اوّل: کلیّات

سؤالات تألیفی فصل اوّل: کلیّات
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل اوّل: کلیّات
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: کلیّات
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل اوّل: کلیّات

فصل دوم: اصل استصحاب

سؤالات تألیفی فصل‌‌‌ دوم: اصل استصحاب
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل دوم: اصل استصحاب
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: اصل استصحاب
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل دوم: اصل استصحاب

فصل سوم: اصل برائت

سؤالات تألیفی فصل سوم: اصل برائت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل سوم: اصل برائت
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: اصل برائت
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل سوم: اصل برائت

فصل چهارم: اصل احتیاط (اصل اشتغال)

سؤالات تألیفی فصل چهارم: اصل احتیاط
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل چهارم: اصل احتیاط
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: اصل احتیاط
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل چهارم: اصل احتیاط

فصل پنجم: اصل تخییر

سؤالات تألیفی فصل پنجم: اصل تخییر
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل پنجم: اصل تخییر
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: اصل تخییر
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل پنجم: اصل تخییر

فصل ششم: تعارض ادله و اصول

سؤالات تألیفی فصل ششم: تعارض ادله و اصول
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی فصل ششم: تعارض ادله و اصول
سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: تعارض ادله و اصول
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی فصل ششم: تعارض ادله و اصول

بخش ششم: اجتهاد و تقلید

سؤالات تألیفی بخش ششم: اجتهاد و تقلید
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات تألیفی بخش ششم: اجتهاد و تقلید
سؤالات طبقه بندی شده‌ی بخش ششم: اجتهاد و تقلید
پاسخ‌نامه‌ی سؤالات طبقه بندی شده‌ی بخش ششم: اجتهاد و تقلید
نمایش کمتر

 

مشخصات

  • مولف
    عباد محمدتبار
  • انتشارات
    نیکتاب
  • قطع
    وزیری - 696 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.