کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دو جلدی کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دو جلدی

دسته بندی : دوراندیشان
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۹۵,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دو جلدی

مجموعه کتاب های کمک حافظه منتشر شده توسط نشر دوراندیشان جهت آماده سازی داوطلبین آزمون های حقوقی اعم از وکالت و کارشناسی ارشد و قضاوت به رشته تحریر در آمده است.

در این سری کتاب تلاش شده است تمامی نکات و موارد مهم مربوط به دروس مواد آزمونی آزمون های حقوقی در قالب یک کتاب (بیشتر عناوین منتشر شده در دو جلد) گردآوری شود.

 

از ویژگی های کتاب های کمک حافظه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- خلاصه کافی و مفید از دروس؛

- طرح مبحث حقوقی به ترتیب مواد قانونی و سر فصل های قانون و سرفصل های آموزشی دانشگاه؛

- توصیف مباحث درسی در قالب نمودار که به فهم و تثبیت آن کمک شایانی می کند؛

- مقایسه و ترسیم مباحث در قالب جداول گوناگون جهت شناسایی ویژگی های هر کدام از مباحث درسی؛

- بیانی سلیس و روان و آوردن مثال به فراخور اهمیت مباحث حقوقی؛

- بعضاً طرح مباحث کاربردی و حل مسائل حقوقی واقعی؛

- بررسی قوانین خاص مورد توجه طراحان سوالات آزمون های حقوقی؛

- ذکر مواد قانونی مرتبط با هر مبحث در ابتدای آن؛

- ذکر یا ارجاع و اشاره به مواد قاونی مرتبط در سایر قوانین و مقررات حاکم؛

- گردآوری نکات حفظی و مهم درس در قالب جدول و نمودار به شکل پیوست در انتهای جلد دوم کتاب.

 

در این کتاب نویسنده در دو جلد به شکلی نوین به طرح مباحث قانون آیین دادرسی کیفری در قالب دو جلد کتاب پرداخته است که داوطلبین را تا حدود زیادی از مطالعه دیگر منابع بی نیاز و غنی می سازد.


جلد اول
فصل نخست: کلیات

مبحث اول: مفاهیم و اوصاف آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 1
قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 11

مبحث دوم: نظام ها و تحولات تاریخی آیین دادرسی کیفری

مبحث سوم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ماده 1 الی 7
قانون مجازات اسلامی
ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی مصوب 1383

فصل دوم: دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی

مبحث اول: مفهوم دعاوی عمومی و دعاوی خصوصی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 8 الی 12
قانون مجازات اسلامی 100 الی 104

مبحث دوم: کیفیت و نحوه مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 14 الی 19

مبحث سوم: سقوط و موانع تعقیب دعوای عمومی

قانون اساسی
قانون آیین دادرسی کیفری
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مواد 612 و 614
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 84

فصل سوم: دادسرا و متصدیان آن

مبحث اول: دادسرا

قانون آیین دادرسی کیفیر 1392 مواد 22 الی 28 – 307 – 308

مبحث دوم: ضابطان دادگستری

قانون آیین دادرسی کیفری 1392
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری 1394

مبحث سوم: تحت نظر قرار دادن متهم و ساز و کارهای ناظر بر آن

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مبحث چهارم: دادستان و ساز و کارهای تعقیب

قانون آینی دادرسی کیفری 1392 مواد 64 تا 90
آیین نامه اجرایی میانجی گری در امور کیفری 1394

مبحث پنجم: بازپرس

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مبحث ششم: قرار تامین خواسته

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مبحث هفتم: نیابت قضایی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل چهارم: از معاینه محل تا پایان تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: مفهوم معاینه محل، تحقیق محلی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392
قانون مجازات اسلامی ماده 215
آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

مبحث دوم: احضار، جلب و تحقیق از متهم و شهود

قانون آیین دادرسی کیفری 1392
قانون مجازات اسلامی مواد 18- 38
قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) 1375
آیین نامه اجرایی حمایت از شهود

مبحث سوم: قرارهای تامین کیفری و نظارت قضایی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 14 – 217 الی 261

مبحث چهارم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات مقدماتی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 262 الی 284

مبحث پنجم: تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و نوجوانان

قانون آیین دادرسی کیفری 1392: 237 – 238 – 285 الی 287

فصل پنجم – وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 288 الی 293
فهرست منابع


جلد دوم

فصل نخست: صلاحیت مراجع قضایی

مبحث اول: صلاحیت محلی
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 310 تا 317
مبحث دوم: صلاحیت ذاتی
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 294 تا 315-444
آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت با آخرین اصلاحات 1384

فصل دوم: رسیدگی و صدور رای

مبحث اول: رسیدگی به ادله اثبات دعوا
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 319 تا 334
مبحث دوم: رسیدگی در دادگاه های کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 190 – 194
مبحث سوم: صدور رای
قانون آیین دادرسی کیفری 1392: 359 – 374
مبحث چهارم: رای غیابی
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث پنجم: رسیدگی در دادگاه های اطفال و نوجوانان
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث ششم: احاله
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث هفتم: رد دادرس
قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل سوم: اعتراض به آرای کیفری

مبحث اول: کلیات
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث دوم: دادگاه تجدیدنظر استان
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث سوم: دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث چهارم: اثر اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث پنجم: تجدیدنظر خواهی از آرای مربوط به اطفال و نوجوانان
قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری

مبحث اول: کلیات
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث دوم: اجرای مجازات حبس
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث سوم: کانون اصلاح و تربیت
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث چهارم: اجرای محکومیت های مالی
قانون آیین دادرسی کیفری 1392
مبحث پنجم: اجرای سایر احکام کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل پنجم: هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل ششم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل هفتم: دادرسی الکترونیکی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392

فصل هشتم: آیین دادرسی جرایم رایانه ای

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 664 الی 687

فصل نهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مواد 688 الی 696
پیوست ها
پیوست شماره 1: فهرست قوانین منسوخ شده توسط قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیوست شماره 2: مواعد قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیوست شماره 3: ضمانت اجراهای کیفری مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
پیوست شماره 4: آرای قابل اعتراض
پیوست شماره 5: ساز و کارهای قانونی ناظر بر جرایم مهم مندرج در ماده 302 ق.آ.د.ک مصوب 1392
پیوست شماره 6: مقررات ناظر بر روابط دادستان و بازپرس
پیوست شماره 7: موارد رسیدگی خارج از نوبت
پیوست شماره 8: آموزش نموداری شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
پیوست شماره 9: آموزش نموداری نکاتی از قانون مطبوعات
پیوست شماره 10: قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
نمایش کمتر


 

مشخصات

  • مولف
    دکتر شادی عظیم زاده
  • انتشارات
    دوراندیشان
  • قطع
    وزیری - 200 صفحه جلد اول - 284 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.