مختصر اصول فقه محمد بخشي كشتلي مختصر اصول فقه محمد بخشي كشتلي

دسته بندی : آزمونی
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰۸,۰۰۰ تومان
 • شابک : 978-600-6284-79-8
 • سال چاپ : ١٣٩٩
 • نوبت انتشار : هفتم
 • تعداد صفحات : ٦٢٦
 • سبک : آموزشي
 • شیوه بیان مطالب : ساده و روان
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

مختصر اصول فقه محمد بخشي كشتلي

کتاب مختصر اصول فقه، در قالب 3 فصل به تشریح مباحث و مسائل اصول فقه پرداخته است. همانطور که از نام آن پیداست نویسنده در این کتاب به شکل مختصر و موجز به تشریح مباحث اصول فقه در حد نیاز داوطلب آزمون وکالت پرداخته است. شیوه ارائه مطالب بسیار ساده و روان و همراه با مثال های فراوان جهت فهم بهتر مباحث است.

از ویژگی های کتاب:

- تشریح و تبیین مباحث اصول فقه به شکل مختصر؛

- ذکر مثال های فراوان برای فهم بهتر مباحث؛

- ارائه مباحث به شکل شماره و تیتر.

مقدمه

بخش اول: الفاظ

فصل اول: کلیات

تعریف اصول فقه
تاریخچه تحول اصول فقه
مکاتب اصولی

فصل دوم: وضع الفاظ

1 . تعریف وضع و انواع آن
الف) تعریف وضع
ب) انواع وضع
ب ـ 1 . تقسیم وضع از جهت واضع
ب ـ 1 ـ 1 . وضع تعیینی (تخصیصی)
ب ـ 1 ـ 2 . وضع تعینی (تخصصی)
ب ـ 2 . تقسیم وضع از لحاظ نسبت وضع (لفظ)‌ و موضوع له (معنا)
ب ـ 2 ـ 1 . وضع خاص و موضوع له خاص
ب ـ 2 ـ 2 . وضع عام و موضوع له عام
ب ـ 2 ـ 3 . وضع عام و موضوع له خاص
ب ـ 2 ـ 4 . وضع خاص و موضوع له عام
ب ـ 3 . انواع وضع از جهت دلالت وضع (لفظ) بر موضوع له (معنا)
ب ـ 3 ـ 1 . دلالت تصوری (وضعی)
ب ـ 3 ـ 1 . دلالت تصدیقی (عقلی)
ب ـ 4 . تقسیم وضع از جهت وسعت موضوع له یا به اعتبار موضوع له
ب ـ 4 ـ 1 . وضع خاص (شخصی)
ب ـ 4 ـ 2 . وضع عام (نوعی)
2 . استعمال (کاربرد) لفظ در معنا
الف) علاقه (تناسب)
الف ـ 1 . علاقه مشابهت (شباهت)
الف ـ 2 . علاقه ماکان
الف ـ 3 . علاقه مشارفت
الف ـ 4 . علاقه ظرف و مظروف (محلیت)
الف ـ 5 . علاقه کل به جزء
ب) قرینه صارفه (قرینه مجاز)
ب ـ 1 . قرینه صارفه لفظی
ب ـ 2 . قرینه صارفه حالیه
ج) قرینه معینه (قرینه اشتراک)
ج ـ 1 . قرینه معینه لفظی
ج ـ 2 . قرینه معینه حالیه
3 . تردید در لفظ و عبارت
الف . تردید در معانی لفظ و عبارت
الف ـ 1 . تنصیص یا تصریح واضع
الف ـ 2 . تبادر
الف ـ 3 . اطراد
الف ـ 4 . عدم صحت سلب یا صحت حمل
ب) تردید در مراد و مقصود متکلم
4 . اقسام حقیقت
الف) حقیقت لغوی
ب) حقیقت عرفی
ج) حقیقت شرعی
د) حقیقت قانونی
هـ) حقیقت متشرعه

‌فصل سوم: اوامر و نواهی

1 . اوامر (امر)
الف) تعریف امر
الف ـ 1 . امر در لغت
الف ـ 2 . امر در اصطلاح
ب) ماده و هیأت امر
ب ـ 1 . ماده امر (امر به ماده)
ب ـ 2 . هیأت امر
ب ـ 2 ـ 1 . جمله انشایی
ب ـ 2 ـ 2 . جمله خبری (اخباری)
ب ـ 2 ـ 2 ـ 1 . جمله خبری در مقام انشاء امر با قید الزام
ب ـ 2 ـ 2 ـ 2 . جمله خبری در مقام انشاء بدون قید الزام
ج) ماهیت امر
ج ـ 1 . دلالت امر بر فور
ج ـ 1 ـ 1 . دلالت امر بر فور بنابر تصریح
ج ـ 1 ـ 2 . دلالت امر بر فور بنابر اوضاع و احوال
ج ـ 2 . دلالت امر بر تراخی
ج ـ 2 ـ 1 . دلالت امر بر تراخی بنابر تصریح
ج ـ 2 ـ 2 . دلالت امر بر تراخی بنابر اوضاع و احوال
ج ـ 3 . دلالت امر بر مرّه
ج ـ 3 ـ 1 . دلالت امر بر مرّه بنابر تصریح
ج ـ 3 ـ 2 . دلالت امر بر مرّه بنابر اوضاع و احوال
ج ـ 4 . دلالت امر بر تکرار
ج ـ 4 ـ 1 . دلالت امر بر تکرار بنابر تصریح
ج ـ 4 ـ 2 . دلالت امر بر تکرار بنابر اوضاع و احوال
د)‌اقسام امر (اقسام وجوب)
د ـ 1 . اقسام احکام
د ـ 1 ـ 1 . احکام تکلیفی
د ـ 1 ـ 1 ـ 1 . وجوب (واجب)
د ـ 1 ـ 1 ـ 2 . حرمت (حرام)
د ـ 1 ـ 1 ـ 3 . استحباب (مستحب) ندب یا مندوب
د ـ 1 ـ 1 ـ 4 . کراهت (مکروه)
د ـ 1 ـ 1 ـ 5 . اباحه (مباح)
د ـ 1 ـ 2 . احکام وضعی
د ـ 2 . اقسام امر (اقسام وجوب)
د ـ 2 ـ 1 . واجب عینی، واجب کفایی
د ـ 2 ـ 1 ـ 1 . واجب عینی
د ـ 2 ـ 1 ـ 2 . واجب کفایی
د ـ 2 ـ 2 . واجب نفسی، واجب غیری
د ـ 2 ـ 3 . واجب اصلی، واجب تبعی
د ـ 2 ـ 4 . واجب تعبدی، واجب توصلی
د ـ 2 ـ 4 ـ 1 . واجب تعبدی
د ـ 2 ـ 4 ـ 2 . واجب توصلی
د ـ 2 ـ 5 . واجب موقت، واجب غیرموقت
د ـ 2 ـ 5 ـ 1 . واجب موقت
د ـ 2 ـ 5 ـ 1 ـ 1 . واجب مضیق
د ـ 2 ـ 5 ـ 1 ـ 2 . واجب موسع
د ـ 2 ـ 5 ـ 2 . وجب غیرموقت
د ـ 2 ـ 5 ـ 2 ـ 1 . واجب فوری
د ـ 2 ـ 5 ـ 2 ـ 2 . واجب غیرفوری
د ـ 2 ـ 6 . واجب تعیینی، واجب تخییری
د ـ 2 ـ 6 ـ 1 . واجب تعیینی
د ـ 2 ـ 6 ـ 2 . واجب تخییری
د ـ 2 ـ 7 . واجب مطلق، واجب مشروط
د ـ 2 ـ 7 ـ 1 . واجب مطلق
د ـ 2 ـ 7 ـ 2 . واجب مشروط
د ـ 2 ـ 8 . واجب منجز، واجب معلق
د ـ 2 ـ 8 ـ 1 . واجب منجز
د ـ 2 ـ 8 ـ 2 . واجب معلق
2 ـ نهی (نواهی)
الف) تعریف نهی
ب) ماده و هیأت نهی
ب ـ 1 . ماده نهی
ب ـ 2 . هیأت نهی
ج) ماهیت نهی
د) دلالت نهی بر فساد
د ـ 1 ـ نهی در عبادات
د ـ 2 ـ نهی در معاملات (توصلیات) یا اعمال حقوقی

فصل چهارم: منطوق و مفهوم

مقدمه
1 . منطوق
الف) منطوق صریح
الف ـ 1 . دلالت مطابقه (مطابقی)
الف ـ 2 . دلالت تضمن (تضمنی)
ب . منطوق غیرصریح
ب ـ 1 . دلالت اقتضاء
ب ـ 2 . دلالت تنبیه و ایماء
ب ـ 3 . دلالت اشاره
2 . مفهوم
الف) مفهوم موافق (قیاسی)
الف ـ 1 . مفهوم موافق ساده (قیاس مساوات)
الف ـ 2 . مفهوم موافق برتر (قیاس اولویت)
ب) مفهوم مخالف
ب ـ 1 . تعریف مفهوم مخالف
ب ـ 2 . انواع مفهوم مخالف
ب ـ 2 ـ 1 . مفهوم شرط
ب ـ 2 ـ 2 . مفهوم غایت
ب ـ 2 ـ 3 . مفهوم حصر
ب ـ 2 ـ 4 . مفهوم استثناء
ب ـ 2 ـ 5 . مفهوم وصف
ب ـ 2 ـ 6 . مفهوم لقب
ب ـ 2 ـ 7 . مفهوم عدد

فصل پنجم: عام و خاص

1 . مفاهیم و اصطلاحات
2 . انواع عام
الف) عام افرادی (استغراقی) یا عام استیعابی (شمولی)
ب) عام مجموعی
ج) عام بدلی
3 . مخصص
الف) تعریف مخصص
ب) انواع مخصص
ب ـ 1 . مخصص لفظی
ب ـ 1 ـ 1 . مخصص متصل
ب ـ 1 ـ 1 ـ 1 . استثناء
ب ـ 1 ـ 1 ـ 2 . شرط
ب ـ 1 ـ 1 ـ 3 . غایت (مخصص متصل غایت)
ب ـ 1 ـ 1 ـ 4 . وصف
ب ـ 1 ـ 1 ـ 5 . بدل بعض از کل
ب ـ 1 ـ 2 . مخصص منفصل
ب ـ 2 . مخصص غیرلفظی یا عقلی (لبّی)
ج) مسائل راجع به مخصص
ج ـ 1 . یک مخصص بعد از چند عام
ج ـ 2 . تمسک به عام قبل از تفحص از خاص (مخصص)
ج ـ 3 . تخصیص عام از طریق مفهوم
ج ـ 3 ـ 1 . تخصیص عام با مفهوم موافق
ج ـ 3 ـ 2 . تخصیص عام با مفهوم مخالف
د) اجمال مخصص
د ـ 1 . منشاء اجمال
د ـ 1 ـ 1 . شبهه مفهومی
د ـ 1 ـ 1 ـ 1 . تردید بین دو امر متباین (دوران امر بین متباینین)
د ـ 1 ـ 1 ـ 2 . تردید بین اقل و اکثر
د ـ 1 ـ 2 . شبهه مصداقی
د ـ 2 . حالات اجمال مخصص
د ـ 2 ـ 1 . اجمال مخصص متصل مفهومی
د ـ 2 ـ 2 . اجمال مخصص منفصل مفهومی
د ـ 2 ـ 3 . اجمال مخصص متصل مصداقی
د ـ 2 ـ 4 . اجمال مخصص منفصل مصداقی
هـ) دوران امر بین عام و خاص
هـ ـ 1 . نسخ و انواع آن
هـ ـ 1 ـ 1 . نسخ صریح
هـ ـ 1 ـ 2 . نسخ ضمنی
هـ ـ 2 . صور تعارض بین عام و خاص
هـ ـ 2 ـ 1 . تاریخ (زمان) معلوم
هـ ـ 2 ـ 1 ـ 1 . تعارض دو عام، تعارض دو خاص
هـ ـ 2 ـ 1 ـ 2 . تعارض عام و خاص
هـ ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 . عام و خاص هم زمان
هـ ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 . عام مقدم و خاص مؤخر
هـ ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 . خاص مقدم و عام مؤخر
هـ ـ 2 ـ 2 . تاریخ (زمان) مجهول
هـ ـ 2 ـ 2 ـ 1 . تاریخ وقوع یکی معلوم و دیگری مجهول
هـ ـ 2 ـ 2 ـ 2 . تاریخ وقوع هر دو مجهول

فصل ششم: مطلق و مقید، مجمل و مبیّن

1 . مطلق و مقید
الف) تعریف مطلق و مقید
ب)‌ شرایط و ویژگیهای مطلق و مقید
ب ـ 1 . نسبیت مطلق و مقید
ب ـ 2 . تلازم مطلق و مقید
ج) تفاوت عام و مطلق
ج ـ 1 . تفاوت نظری عام و مطلق
ج ـ 2 . تفاوت عملی عام و مطلق
د) علائم اطلاق
د ـ 1 . امکان اطلاق و تقیید
د ـ 2 . در مقام بیان بودن متکلم
د ـ 3 . نبودن قرینه تقیید
د ـ 4 . انصراف
د ـ 4 ـ 1 . انصراف بدوی (وجودی)
د ـ 4 ـ 2 . انصراف اکمل (اجلی)
د ـ 4 ـ 3 . انصراف ظهوری
د ـ 5 . نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب
ه) حمل مطلق بر مقید
ه ـ 1 . مطلق و مقید غیرهمسان (مختلفین)
ه ـ 2 . مطلق و مقید همسان (متفقین)
2 . مجمل و مبین
الف) مبیّن (به فتح یاء)
الف ـ 1 . نص
الف ـ 2 . ظاهر
ب) مجمل
ب ـ 1 . اجمال
ب ـ 2 . مأول (مؤول)

بخش دوم: ادله حجیت و اصول علمیه

فصل اول: ادله استنباط احکام اسلامی

1 . کتاب (قرآن)
الف) کلیات
ب) دلالت قرآن
ج) تخصیص قرآن)
د) نسخ قرآن
2 . سنت
الف) تعریف سنت
ب) خبر متواتر
ب ـ 1 . متواتر لفظی
ب ـ 2 . متواتر معنوی
ب ـ 3 . متواتر اجمالی
ج) خبر واحد
ج ـ 1 . تعریف خبر واحد
ج ـ 2 . ادله حجیت خبر واحد
ج ـ 3 . شرایط راوی خبر
ج ـ 4 . انواع خبر واحد
3 - اجماع
الف) تعریف اجماع
ب) حجیت اجماع
ج) طرق پی بردن به اجماع
د) انواع اجماع
د ـ 1 . اجماع منقول
د ـ 2 . اجماع محصل
د ـ 3 . اجماع مرکب
د ـ 4 . اجماع مستند (اجماع مدرکی)
4 . قیاس
الف) تعریف قیاس
ب) انواع قیاس
ب ـ 1 . قیاس منصوص العله
ب ـ 2 . قیاس مستنبط العله
ب ـ 3 . برخی عناوین در قیاس
ب ـ 3 ـ 1 . قیاس جلی
ب ـ 3 ـ 2 . قیاس خفی
ب ـ 3 ـ 3 . وحدت طریق مسئلتین
ب ـ 3 ـ 4 . تنقیح مناط قطعی
ب ـ 3 ـ 5 . تخریج مناط
ب ـ 3 ـ 6 . تحقیق مناط
ب ـ 3 ـ 7 . وحدت ملاک
ب ـ 3 ـ 8 . مصالح مرسله (استصلاح)
ب ـ 3 ـ 9 . استحسان
ب ـ 3 ـ 10 . سد ذرایع
5 . عقل
الف) مستقلات عقلی
ب) غیرمستقلات عقلی (استلزامات عقلی)
ب ـ 1 . بحث مقدمه واجب
ب ـ 1 ـ 1 . اقسام مقدمه
ب ـ 1 ـ 1 ـ 1 . تقسیم مقدمه از جهت مبنای وابستگی
ب ـ 1 ـ 1 ـ 2 . تقسیم مقدمه از جهت میزان و اندازه وابستگی
ب ـ 1 ـ 1 ـ 3 . تقسیم مقدمه از جهت چگونگی وابستگی
ب ـ 1 ـ 1 ـ 4 . تقسیم مقدمه از جهت زمان وابستگی
ب ـ 2 . اذن در شیء‌ اذن در لوازم
ب ـ 2 ـ 1 . لازم صریح (بیّن)
ب ـ 2 ـ 2 . لازم غیرصریح (غیربیّن)

فصل دوم: امارات (حجت)

1 . تقسیمات احکام
الف ) احکام واقعی
ب) احکام ثانوی
ج) احکام ظاهری
2 . دلیل (ادله)
3 . احکام قطع و علم
الف ) قطع
الف ـ 1 . قطع طریقی
الف ـ 2 . قطع موضوعی
ب) علم
ب ـ 1 . علم تفصیلی
ب ـ 2 . علم اجمالی
4 . احکام ظن
الف) ظن خاص
ب) ظن مطلق
5 . اماره
الف) تعریف اماره
ب) حجیت ظواهر الفاظ
ج)‌ شهرت فتوایی
د) بناء عقلا (سیره عقلا)
هـ) عرف و عادت

‌فصل سوم: اصول عملیه

1 ـ کلیات
الف) تعریف و مجرای اصول عملیه
ب) تقسیمات شبهه
ب ـ 1 . شبهه حکمی (حکمیه)
ب ـ 2 . شبهه موضوعی (موضوعیه)
2 . اصل برائت
الف) تعریف و مجرای اصل برائت
الف ـ 1 . شبهه حکمیه وجوبی
الف ـ 2 . شبهه حکمیه تحریمی
الف ـ 3 . شبهه موضوعیه وجوبی
الف ـ 4 . شبهه موضوعیه تحریمی
ب) مقایسه اصل برائت با اصول مشابه
ب ـ 1 . مقایسه اصل برائت با اصل عدم
ب ـ 1 . مقایسه اصل برائت و اصل اباحه
ج) دلائل حجیت اصل برائت
ج ـ 1 . کتاب (قرآن)
ج ـ 2 . سنت
ج ـ 3 . اجماع
ج ـ 4 . عقل
د) کاربرد اصل برائت در حقوق ایران
د ـ 1 . اصل برائت از تکلیف
د ـ 2 . اصل برائت از اتهام و مجازات
د ـ 3 . اصل برائت ذمه از دین
3 . اصل تخییر
4 . اصل احتیاط
الف) تردید (دوران امر) بین امور متباین
الف ـ 1 . شبهه محصوره
الف ـ 2 . شبهه غیرمحصوره
ب) تردید (دوران امر) بین اقل و اکثر
ب ـ 1 . دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی
ب ـ 2 . اقل و اکثر استقلالی
5 . اصل استصحاب
الف)‌تعریف استصحاب
ب) ارکان و شرایط استصحاب
ج) سرایت شک و یقین فاقد حجیت
ج ـ 1 . استصحاب قهقرایی یا وارونه
ج ـ 2 . استصحاب مستقبل
ج ـ 3 . شک ساری یا قاعده یقین
د) انواع استصحاب
د ـ 1 . استصحاب وجودی؛ استصحاب عدمی
د ـ 2 . استصحاب حکمی؛ استصحاب موضوعی
د ـ 3 . استصحاب حکم شرع؛ استصحاب حکم عقل
د ـ 4 . استصحاب به اعتبار شک لاحق
د ـ 4 ـ 1 . شک در وجود رافع (مانع)
د ـ 4 ـ 2 . شک در وجود رافع (مانع)
د ـ 4 ـ 3 . شک در رافعیت رافع یا رافعیت موجود
هـ) اصل تأخر حادث
و) اصل مثبت

فصل چهارم: تعارض ادله

1 . تعریف تعارض
الف) تعارض واقعی (تعارض مستقر)
الف ـ 1 . تعارض
الف ـ 1 ـ 1 . تراجیح در تعارض
الف ـ 1 ـ 1 ـ 1 . ترجیح به زمان مقدم
الف ـ 1 ـ 1 ـ 2 . ترجیح به زمان مؤخر
الف ـ 1 ـ 1 ـ 3 . ترجیح به دلیل
الف ـ 1 ـ 1 ـ 4 . ترجیح به اماریت
الف ـ 1 ـ 1 ـ 5 . ترجیح به قوی بودن
الف ـ 1 ـ 2 . تعادل (تکافی) در تعارض
الف ـ 2 . تزاحم
الف ـ 2 ـ 1 . تراحیح در تزاحم
الف ـ 2 ـ 1 ـ 1 . ترجیح به اهم
الف ـ 2 ـ 1 ـ 2 . ترجیح به بدل نداشتن
الف ـ 2 ـ 1 ـ 3 . ترجیح به زمان مقدم
الف ـ 2 ـ 2 . تعادل (تکافی) در تزاحم
ب) تعارض ظاهری (غیرمستقر)
ب ـ 1 . تخصیص
ب ـ 2 . تخصص
ب ـ 3 . ورود
ب ـ 4 . حکومت
ب ـ 4 ـ 1 . حکومت توسعه‌ای
ب ـ 4 ـ 2 . حکومت تضییق (مضیق)
منابع و مأخذ

 

مشخصات

 • مولف
  محمد بخشی کشتلی
 • انتشارات
  طرح نوین اندیشه
 • قطع
  وزیری - 626 صفحه
 • شابک
  978-600-6284-79-8
 • سال چاپ
  ١٣٩٩
 • نوبت انتشار
  هفتم
 • تعداد صفحات
  ٦٢٦
 • سبک
  آموزشي
 • شیوه بیان مطالب
  ساده و روان
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه