حقوق قراردادها عبدالحسین شیروی انعقاد،آثارو انحلال

دسته بندی : دانشگاهی
برند : سمت
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۱۷۲,۰۰۰ تومان ۱۵۴,۸۰۰ تومان
 • انتشارات : سمت
 • شابک : 9786000204167
 • سال چاپ : 1402
 • نوبت انتشار : پنجم
 • تعداد صفحات : 332
 • سبک : آموزشی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

انعقاد،آثارو انحلال


مولف در جامعه حقوقی شناخته شده است و تألیفات وی همواره مورد استقبال اندیشمندان حقوقی بوده و به آن توجه و اهتمام داشته اند. قراردادها و حقوق مربوط به آن در بخشهای انعقاد، آثار و انحلال از مباحثی که هر قدر مورد تعمق و مباحثه قرار گیرد، گویی همچنان جا برای جستجو و کاوش دارد. انعقاد، آثار و انحلال قراردادها در این کتاب مورد بررسی واقع شده و مولف با تکیه بر سالها تعمق و تدریس در این زمینه، کتاب موجز و در عین حال پرنکته و دقیقی را در اختیار خوانندگان خود قرار داده است. ترتیب مباحث به گونه ای است که در عین بیان مطالب ضروری مرتبط امّا پراکنده، پیوستگی مباحث از بین نمی رود و خواننده می تواند مطالب را برحتی دنبال نماید. نثر کتاب روان و دقت در ارائه مطالب در خور توجه است و به نظر می رسد، مولف سعی داشته در ارائه مطالب خیلی از ترتیب قانون مدنی دور نگردد تا دانشجویان آشنا با مواد قانونی و مأنوس با آن، بتوانند مباحث ارائه شده را با مواد قانون مدنی و نحوه ارائه آن تطبیق دهند. کتابهای گوناگون در موضوع حقوق قراردادها کم نوشته نشده است و احتمالاً خواننده کتاب حاضر عمده مباحث پایه ای مطرح در این کتاب را در کتابهای مشابه و کتابهایی در خصوص درس مدنی 3 ملاحظه نموده است، با این حال نکته ها و تحلیل برخی مباحث مطروحه در این کتاب به گونه ای است، که می توان با خواندن آن به موارد تازه ای در این مبحث دست یافت.

عنوان

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مفاهیم . انواع قراردادها

گفتار اول: قرارداد، ایقاع و تعهد
الف) قرارداد، عقد و معامله
ب)ایقاع
ج) تعهد
گفتار دوم: حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
الف) حقوق قراردادها
ب) حقوق تعهدات
ج) امتزاج حقوق قراردادها و حقوق تعهدات
د)تلفیق احکام فقهی و قوانین اروپایی در حقوق قراردادها
گفتار سوم: انواع عقود و قراردادها
الف) عقد لازم، جایز و اختیاری
ب) عقد معین و نامعین
ج) عقد عهدی و تملیکی
د) عقد معلق و نتحز
هـ) عقد معوض و مجانی
و) عقد مدنی و تجاری
ز) عقد اداری و دولتی

فصل دوم: انعقاد قرار داد

گفتار اول: قصد انعقاد قرارداد
گفتار دوم: عیوب اراده
الف) اشتباه
1.اشتباه در نوع قرارداد
2.اشتباه در خود موضوع قرارداد
3. اشتباه در اوصاف و شروط معامله
4. اشتباه در شخص طرف معامله
5. اشتباه در آثار و تبعات قرارداد
ب) اکراه
1.شرایط تحقق اکراه
2.تأثیر اکراه بر قرارداد
گفتار سوم: تبادل ایجاب و قبول
الف) ایجاب
ب) قبول
ج) وسیله ایجاب و قبول
د) زمان و مکان تشکیل عقد
گفتار چهارم: موضوع قرارداد
گفتار پنجم: جهت معامله

فصل سوم: اطراف قرارداد

گفتار اول: قراردادهای دو طرفه و چند طرفه
گفتار دوم: اهلیت اطراف قرارداد
الف) بلوغ و معاملات صغیر
ب) عقل و معاملات مجنون
ج) رشد و معاملات افراد غیررشید
د) غیر هوشیار، ورشکسته و ممنوع المعامله
گفتار سوم: تعهد به نفع یا ضرر شخص ثالث
الف) ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث
ب) ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث
گفتار چهارم: انتقال طلب، دین و قرارداد
الف)انتقال قهری
ب)انتقال قضایی قرارداد
ج)انتقال توافقی قرارداد

فصل چهارم: نمایندگی و فضولی

گفتار اول: نمایندگی
الف) انواع نمایندگی
1.نمایندگی واقعی
2. نمایندگی ظاهری
3. نمایندگی اقتضایی
ب)رابطه بین اصیل و نماینده
1.تعهدات نماینده
2.تعهدات اصیل
ج) رابطه‌ی بین اصیل و شخص ثالث
د) رابطه‌ی بین نماینده و شخص ثالث
گفتار دوم: فضولی
الف) مفهوم فضولی
ب) وضعیت معامله‌ی فضولی قبل از اجازه یا رد
ج) وضعیت معامله‌ی فضولثی بعد از اجازه
د) وضعیت معامله‌ی فضولی بعد از رد
1. رابطه‌ی مالک و اصیل
2. رابطه‌ی مالک و معامل فضولی
3. رابطه‌ی اصیل و معامل فضولی

فصل پنجم: مفاد، شروط و تفسیر قرارداد

گفتار اول: مفاد قرارداد
الف)دلالت لفظی
ب) دلالت عرفی
ج) لوازم قانونی
گفتار دوم: شروط ضمن عقد
الف) انواع شروط ضمن عقد
1. شرط صفت
2. شرط فعل
3. شرط نتیجه
4. سایر شروط
ب) وابستگی شرط به عقد
ج) فرعی بودن شرط نسبت به عقد
د) شرایط صحبت شرط ضمن عقد
1. مقدور بودن شرایط
2. فایده‌دار بودن شرط
3. مشروع بودن شرط
4. معلوم بودن شرط
5. عدم مخالفت شرط با مقتضای عقد
هـ) انضمام شرط به عقد
و) الحاق بعدی شرط ضمن عقد
گفتار سوم: تفسیر قرارداد
الف) قصد مشترک طرفین
ب) معانی عرفی
ج) تمامیت قرارداد
د) اصل صحت
هـ) حسن نیت
و) همسان سازی بین شروط
ز) منطوق و مفهوم
ح)فرم‌های استاندارد

فصل ششم: اجرای قرارداد

گفتار اول: لزوم اجرای قرارداد
گفتار دوم: شرایط ایفای تعهدات قراردادی
الف) تسلیم عین معین
ب) ایفای تعهدات کلی
گفتار سوم: زمان، مکان و مخارج اجرای قرارداد
الف) زمان اجرای قرارداد
ب) مکان اجرای قرارداد
ج) مخارج اجرای قرارداد
گفتار چهارم: اجرای قرارداد توسط شخص ثالث
گفتار پنجم: طرق جایگزین اجرای قرارداد
الف) ابرا
ب) تبدیل تعهد
ج)تهاتر
د) مالکیت ما فی الذمه

فصل هفتم: ضمانت اجرای قرارداد

گفتار اول: تعلیق اجرای تعهدات متقابل (حق حبس)
گفتار دوم: فسخ قرارداد
الف) موارد قانونی فسخ
1. تخلف از شروط ضمن عقد
2. تأخیر در پرداخت ثمن
3. عدم پرداخت ثمن به دلیل افلاس یا ورشکستگی
4. تخلف در تسلیم عین مستأجره و پرداخت اجاره بها
5. خودداری زراع از زراعت
6. تسلیم کالای معیوب
7. تسلیم کالای غیر مطابق با قرارداد
ب) قاعده‌ی کلی
1. توسل به شروط ضمن عقد
2. توسل به عرف و عادت
3. توسل به تعهدات متقابل
گفتار سوم: مطالبه‌ی خسارت
الف) شرایط مسئولیت قراردادی
1. وجود رابطه‌ی قراردادی
2. نقض قرارداد
3. ورود ضرر
ب) خسارات قابل جبران
1. خسارات غیرمستقیم
2. خسارات عدم نفع
3. خسارات تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد)
4. خسارات معنوی
ج) توافق مورد خسارت
1. وجه التزام
2. تحدید مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت
د) موارد رافع مسئولیت
1. قوه‌ی قاهره (فورس ماژور)
2. مشارکت زیان دیده در ورود خسارت
3. عدم تقصیر در ورود خسارت
هـ) جمع بین مطالبه‌ی خسارت و ضمانت اجرای دیگر

فصل هشتم: انحلال قرارداد

گفتار اول: فسخ
الف) مبنای فسخ
1. شرط حق فسخ در قرارداد
2. حق فسخ به حکم قانون گذار
ب) احکام فسخ
1. قصد انشا
2. اظهار اراده
3. ابلاغ فسخ به طر ف دیگر
4. رسیدگی قضایی
5. ثبت فسخ
6. اهلیت فسخ کننده
7. فسخ بخشی از قرارداد
ج) آثار فسخ
1. صحت اعمال حقوقی قبل از فسخ
2. سقوط تعهدات
3. استرداد عوضین
4. استرداد منافع
5. تسویه حساب
6. تأثیر فسخ روی شروط قرارداد
گفتار دوم: انفساخ
الف) انفساخ به موجب قانون
1. تعذر انجام تعهدات قراردادی
2. منتفی شدن موضوع قرارداد
3. لغو مجوز فعالیت
4. فوت، جنون و سفه یکی از طرفین در عقود جایز
ب) انفساخ به موجب قرارداد
ج) احکام و آثار انفساخ
گفتار سوم: اقاله
الف) ماهیت اقاله
ب) قراردادهای موضوع اقاله
ج) احکام اقاله
1. قصد و رضا
2. اهلیت طرفین
3. اقاله‌ی ورثه
4. اقاله توسط نماینده
5. اقاله‌ی بخشی از قرارداد
6. اقاله در صورت تلف یکی از عوضین
د) آثار اقاله

منابع

الف) فارسی و عربی
ب) انگلیسی
ج) اسناد بین المللی

فهرست موضوعی

مشخصات

 • مولف
  عبدالحسین شیروی
 • انتشارات
  سمت
 • شابک
  9786000204167
 • سال چاپ
  1402
 • نوبت انتشار
  پنجم
 • تعداد صفحات
  332
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.