وكلاي جوان بدانند آيين دادرسي مدني ابراهيم اسماعيلي هريسي وكلاي جوان بدانند آيين دادرسي مدني ابراهيم اسماعيلي هريسي

دسته بندی : کاربردی
برند : دادگستر
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۰۰۰ تومان
 • مولف : ابراهیم اسماعیلی هریسی
 • انتشارات : دادگستر
 • قطع : وزیری
 • سال چاپ : ١٤٠٠
 • نوبت انتشار : هشتم
 • تعداد صفحات : 492
 • سبک : آموزشی، کاربردی
 • شیوه بیان مطالب : موضوعی
 • موارد بیشتر

شماره‌ی پرسش
1- لزوم طرفیت مالک اصلی و متقل اله سند عادی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر که منتهی به محکومیت قطعی موجر شده چه تأثیری در دعوای تخلیه علیه مستأجر از ناحیه‌ی موجر دارد؟
3- آیا محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی از حکم غیابی تجدید نظرخواهی کند؟
4- تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
5- در دعوای جلب ثالث، آیا خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته از امال مجلوب را بنماید یا خیر؟
6- کشف عدم اهلیت محکوم علیه بین صدور حکم و ابلاغ برگ اجرائیه
7- نحوه‌ی توقیف عملیات اجریی پس از بدست آمدن سندی که در جریان دادرسی ارائه نشده است
8- چگونگی تقسیم ترکه‌ی سرقفلی مشاع بین وراث
9- بررسی تقاضای تأمین خواسته و افزایش خواسته
10- اثر رأی وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده
11- چگونگی امکان انتقال جبران خسارت از متوفا به ورثه‌ی وی
12- بررسی اعتراض به دو حکم صادر شده از دو دادگاه راجع به یک موضوع
13- آیا تجدید نظرخواهی از گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه صادر می‌شود، صحیح است؟
14- اسقاط حق اعتراض به رأی داور مانع از اعتراض به رأی داور نیست
15- ایراد به تشریفات و نحوه‌ی ابلاغ ددخواست از حقوق و وظایف خوانده نیست
16- آیا اظهار نظر رئیس دادگاه در مراجع غیرقضاوتی که از موارد رد دادرس محسوب می‌شود
17- امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه‌ی دادرسی
18- آیا ابلاغ دادخواست به خوانده در زندان، می‌تواند سابقه‌ی ابلاغ برای سایر اخطاری‌هل محسوب شود؟
19- ثُمن اعیانی زوجه پس از فوت وی، به ورثه منتقل می‌شود
20- چگونگی اعتراض به حکم غیابی دادگاه تجدید نشر
21- وجوه اشتراک و افتراق «اعتراض ثالث» و «اعاده‌ی دادرسی»
22- امکان قبول مال (منقول یا غیرمنقول) به جای وجه فقد بابت خسارات اختمالی در دستور موقت و شرایط تقاضای وصول خسارات احتمالی
23- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، روش حل اختلاف صلاحیت محلی دادگاه‌ها و وصف تجریدی سفته برای مطالبه‌ی وجه آن
24- تعیین دادگاه صلاح برای ابطال عملیات اجرائی اداره‌ی ثبت و میزان هزینه‌ی دادرسی آن
25- نحوه‌ی تحقق اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها و تعیین حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه عمومی از یک حوزه‌ی استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگر
26- چگونگی اقامه‌ی دعوای تصرف عدوانی علیه سرایدار ملک
27- مهلت واخواهی از حکم غیابی
28- سه تفاوت اساسی بین تأمین خواسته و دستور موقت
29- آیا صرف اعلام فسخ خریدار به فروشنده می‌توان واجد آثار حقوقی باشد؟
30- مهلت قانونی انکار سند عادی و صلاحیت دادگاه حقوقی در سیدگی به ادعای جعل با تعیین جاعل
31- چگونگی امکان بازداشت ملکی که به ثبت نرسیده است
32- بررسی قاعده‌ی «تکلیف قاضی به صدور حکم و فصل خصومت»
33- ویژگی‌های عین معین جهت توقیف اموال خوانده
34- ماهیت حقوقی سازش نامه (گزارش اصلاحی) از حیث اعتراض و تجید نظر و نیز چگونگی استیفای شخص ثالث از آن
35- چگونگی اعتراض به حکم قطعی شده‌ای که بر مبنای شهادت نامعتبر صادر شده است
36- تکلیف دادگاه در صورت فوت خوانده در دعوای طلاق
37- چگونگی انکار و تکذیب محتویات اقرار نامه‌ی عادی
38- عدم توقیف اموال بدهکاری که هنوز ذمه‌ی او طبق اسناد تجاری و سند رسمی ذمه‌ای نسبت به دین طلبکار مشغول نشده است
39- ضابطه‌ی اثبات دعوای مطالبه‌ی خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد
40- خسارت تأخیر تأدیه میزان و کیفیت تعیین آن
41- نمونه‌ی تنظیم متن وکالت نامه‌ی جامع از سوی زوج جهت مطلقه نمودن زوجه
42- طرز تعرض به اصالت سند عادی و راه‌های تشخیص اصالت آن
43- تکلیف دادگاه در خصوص طرح ایرادات موضوع ماده‌ی 84 بعد از اولین جلسه‌ی رسیدگی و سکوت خوانده نسبت به آن ایرادات
44- ادعای حق از سوی ثالث نسبت به گزارش اصلاحی طرفین دعوا
45- رعایت حق تقدم در اجرائیه‌های متعدد، از حیث چگونگی ادامه‌ی عملیات اجرایی
46- چگونگی اجرای حکمی که به موجب آن محکوم علیه متعهد به انجام عملی است که منحصراً خود باید انجام دهد
47- آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) از نوع صلاحیت ذاتی است
48- ‌نحوه‌ی حل اختلاف بین خواهان و خوانده از نظر تعیین مبلغ خواسته در دعاوی مالی غیرپول
49- چگونگی برخورد با دعوای مطالبه‌ی وجه مازاد بر پنجاه میلیون ریال بدون معرفی وکیل به دادگاه
50- آثار تقویم خواسته‌ی غیرمنقول
51- به دعاوی تصرف عدوانی در کدام دادگاه و به استناد کدام قانون می‌تواند رسیدگی شود
52- ذی نفع نبودن خواهان در دعوای مطروح و تکلیف یا اختیار دادگاه در عدم ایراد خوانده به سبب مذکور
53- ایراد رد دادرس
54- آیا ماده‌ی 490 ق. آ.د (در امور مدنی) با ماده‌ی 493 آن قانون تعارض دارد؟
55- دادگاه تشخیص دهنده‌ی اخذ تأمین مندرج در بند (الف) ماده‌ی 368 ق.آ.د (در امورمدنی) کدام دادگاه است؟
56- تکلیف خواهان به اقامه‌ی دعوا در مدت معین
57- ایرادات باید ضمن پاسخ در ماهیت دعوا مطرح شود
58- امکان سازش طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر علی رغم صدور رد دعوا به علت ذی‌نفع نبودن خواهان
59- درخواست تصحیح رأی دادگاه و چگونگی اعتراض به رد درخواست آن
60- اگر محکوم به عین معین باشد آیا مشمول مقررات مستثنیات دین می‌شود؟
61- آیا صرف اعلام فسخ مورد معامله می‌تواند سبب فسخ معامله باشد؟
62- بررسی اجرای حکم مربوط به اموال منقول به هنگام توقیف و رعایت حقوق اشخاص ثالث اعم از مالکیت عین و منابع و وثیقه
63- چگونگی الزام فروشندگان آپارتمان نیمه‌ساز به ایفای تعهدات قراردادی خویش
64- رعایت موازین قانونی در صدور رأی از سوی هیأت داوران
65- چگونگی فرجام خواهی از حکم غیابی
66- بحثی در مورد دعوای اعتراض علیه شخص ثالث
67- اثر حقوقی انتقال مورد معامله با سند عادی توسط وکیل و انتقال بعدی آن توسط مالک با سند رسمی
68- آثار امتناع از انجام داوری، برای داور
69- آثار حکم صادر شده علیه متوفایی که پیش از ابلاغ دادخواست فوت کرده است
70- مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که در بین آنان اشخاص غایب یا محجور وجود داشته باشد، کجاست؟
71- چگونگی اعمال ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی علیه محکوم علیه
72- رعایت نکات مربوط به تنظیم دادخواست در خصوص الزام خوانده به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل
73- اعتراض ثالث در کدام مرجع، در قالب چه چیزی و علیه چه اشخاصی باید مطرح شود و ضمناً آثار قبول اعتراض ثالث پس از صدور اجرائیه و اجرای احکام چیست؟
74- بررسی معیار تمیز دعاوی خلع ید از دعوای تصرف عدوانی و نحوه‌ی تنظیم دادخواست هر یک از دو دعوای مذکور
75- چگونگی معرفی ضامن معتبر و سپردان تأمین مناسب توسط محکوم له در مورد رأی غیابی دادگاه
76- آیا الزام موجر به تعمیرات اساسی در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره مسموع است؟
77- بررسی مسائلی در باب تقویم خواسته، عدم ذکر اقامتگاه وکیل و نام پدر خوانده در دادخواست، صدور قرار رد دعوای مربوط به آپارتمانی که در رهن است و قرار رد دادخواست تأمین خواسته
78- چگونگی استرداد ثمن ناشی از ضمان درک مبیع
79- آیا دادگاه می‌تواند به اختلاف ناشی از قراردادی که در آن شرط داوری شده، رسیدگی کن، چه اقدام حقوقی می‌توان بعد از صدور رأی داور انجام داد و ضمانت اجرایی عدم ابلاغ رأی داور چیست؟
80- دعوای ورود ثالث، نوع خواسته، میزان تقدیم خواسته، هزینه‌ی دادرسی، دستور موقت، خسارت احتمالی، ادعای جعل به سند رسمی، ورود خسارت به مال توقیف شده در زمان اجرای دستور موقت و نحوه‌ی مطالبه‌ی خسارت
81- چگونگی اعتراض به گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود
82- اخذ تأمین خسارت در مورد اسناد تجاری، نقص دادخواست در مرحله‌ی بدوی و تجدید نظر و چگونگی فرجام خواهی از آرای قطعیت یافته تجدید نظر خواهی
83- تعیین نوع دعوا، مرجع قضایی صالح با توجه به مالی یا غیرمالی بودن دعوا، نوع رأی مرجع قضایی و قابلیت تجدید نظر و فرجام رأی
84- امکان صدور حکم غیابی به وسیله‌ی دادگاه تجدید نظر

 

مشخصات

 • مولف
  ابراهیم اسماعیلی هریسی
 • انتشارات
  دادگستر
 • قطع
  وزیری
 • سال چاپ
  ١٤٠٠
 • نوبت انتشار
  هشتم
 • تعداد صفحات
  492
 • سبک
  آموزشی، کاربردی
 • شیوه بیان مطالب
  موضوعی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.