داوری تجاری بین المللی عبدالحسین شیروی داوری تجاری بین المللی

دسته بندی : دانشگاهی
برند : چتردانش
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۱۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۸,۱۰۰ تومان
 • انتشارات : سمت
 • شابک : 9789645308221
 • سال چاپ : 1402
 • نوبت انتشار : سیزدهم
 • تعداد صفحات : 370
 • سبک : آموزشی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی، درصدد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی (مقررات شکلی) است و داور باید بر اساس قواعد، اصول، قوانین و عرف‌های بین المللی حاکم بر تجارت بین الملل (مقررات ماهوی) اختلاف را بررسی و اتخاذ تصمیم کند. نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی،‌ مهم‌ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است. از مهم‌ترین‌ نهادهای داوری تجاری بین المللی‌ در‌ ایران نیز، مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است، که به منظور حل ‌و فصل اختلافات بازرگانی - اعم از داخلی و خارجی-‌ از‌ طریق داوری تأسیس شده است.

کتاب حاضر، به عنوان منبع آموزشی برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی به عنوان درس اختیاری «داوری بین الملل» به ارزش یک واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش حقوق تجارت بین الملل به عنوان درس اصلی «داوری بازرگانی بین المللی» به ارزش دو واحد تدوین شده است. از ویژگی های این کتاب، جامعیت مطالب در عین ایجاز و اختصار است، که مباحث اساسی داوری تجاری بین المللی را پوشش می دهد و از از هرگونه اطاله کلام و بیان مطالب غیرضروری پرهیز شده است. همچنین حسب مورد به موضوعات مربوط به داوری‌های داخلی که تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند، نیز اشاره شده است.

 

این کتاب در 10 فصل نگارش یافته است:

1) مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری؛

2) داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف؛

3) موافقتنامه داوری؛

4) سازمان‌های داوری؛

5) انتخاب، جرح و جایگزینی داوران؛

6) شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری؛

7) قانون حاکم بر آیین و فرآیند داوری؛

8) رسیدگی، ادله اثبات و رأی داوری؛

9) اعتراض به رأی داوری؛

10) شناسایی و اجرای رأی داوری.

عنوان

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: مفهوم، انواع و قوانین ناظر به داوری

گفتار اول: مفهوم و ویژگی‌های داوری
الف) تعریف داوری
ب) ویژگی‌های داوری
گفتار دوم: انواع داوری
الف) داوری داخلی و بین المللی
ب) داوری موردی و سازمانی
1. داوری موردی
2. داوری سازمانی
ج) داوری اختیاری و اجباری
د) داوری تجاری و غیرتجاری (مدنی)
گفتار سوم: قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران
الف) قانون آیین دادرسی مدنی
ب) قانون داوری تجاری بین المللی
ج) کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی
د) سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

فصل دوم: داوری و سایر روش‌های حل و فصل اختلاف

گفتار اول: داوری و دادرسی
الف) مشکلات و مسائل دادرسی
1. دادگاه صالح
2. تعیین دادگاه از سوی طرفین
3. اجرای آرای دادگاه‌های خارجی
ب) امتیازات و معایب داوری در مقایسه با دادرسی
1. امتیازات داوری نسبت به دادرسی
2. معایب داوری نسبت به دادرسی
گفتار دوم: داوری و شیوه‌های جایگزین حل اختلافات
الف) مذاکره
ب) کارشناسی
ج) دادرسی خصوصی
د) سازش و میانجیگری
1. مفهوم سازش و میانجیگری
2. مراحل سازش
3. قواعد اختیاری سازش
4. مقررات قانونی راجع به سازش

فصل سوم: موافقتنامه داوری

گفتار اول: شرایط صحت موافقتنامه داوری
الف) قصد و رضا و بیان اراده
ب) اهلیت طرفین
ج) داوری پذیری اختلاف
د) معین بودن موضوع موافقتنامه داوری
گفتار دوم: تنظیم موافقتنامه داوری
الف) شرط داوری و قرارداد مستقل داوری
ب) مفاد موافقتنامه داوری

فصل چهارم: سازمان‌های داوری

گفتار اول: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی
الف) تشکیلات دیوان داوری اتاق
ب) مقررات دیوان داوری اتاق
ج) فریند رسیدگی در دیوان
گفتار دوم: مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری
الف) تشکیل مرکز داوری ایکسید
ب) صلاحیت مرکز داوری ایکسید
ج) سازمان مرکز داوری ایکسید
د) مقررات داوری ایکسید
گفتار سوم: مرکز سازش و داوری وایپو
الف) صلاحیت مرکز سازش و داوری وایپو
ب) مقررات داوری وایپو
گفتار چهارم: مرکز داوری منطقه‌ای تهران
گفتار پنجم: مرکز داوری اتاق ایران
الف) تشکیلات مرکز داوری اتاق ایران
ب) مقررات داوری مرکز داوری اتاق ایران

فصل پنجم: انتخاب، جرح و جایگزینی داوران

گفتار اول: تعداد داوران
الف) تعداد داوران در صورت توافق
1.حداقل و حداکثر تعداد داوران
2. فرد یا زوج بودن تعداد داوران
3. داور واحد یا هیئت داوران
ب) تعداد داوران در صورت عدم توافق
1.داوری واحد
2.هیئت سه نفره داوری
3. روش دوگانه
گفتار دوم: انتخاب داوران
الف) انتخاب داوران قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین
ب) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین
ج) انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین
1.داوری سازمانی
2.داوری موردی
3. تعیین داور از سوی دادگاه
د) انتخاب داوران در صورت وجود بیش از دو طرف اختلاف
گفتار سوم: شرایط داوران
الف) شرایط داوران در صورت انتخاب از سوی طرفین
1.اهلیت داوران
2.تابعیت داوران
3.بی‌طرفی و استقلال
4.شرایط ویژه داوران
ب) شرایط داوران در صورت انتخاب از سوی مقام ناصب یا دادگاه
1.مشخصات مقرر از سوی طرفین
2. تابعیت داوران
3. بی طرفی و استقلال داوران
4. سایر شرایط
گفتار چهارم: جرح داوران
االف)موجبات جرح داوران
ب) آیین جرح داوران
ج) اعتراض به نظر دیوان داوری در مورد رد جرح
گفتار پنجم: خاتمه مأموریت داوران و جایگزینی آنان

فصل ششم: شروع، ابلاغ و صلاحیت دیوان داوری

گفتار اول: شروع جریان داوری
الف) درخواست داوری
1.مقررات داوری آنسیترال
2.مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی
3. قانون داوری تجاری بین المللی
ب) ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
ج) شروع داوری
گفتار دوم: اختیارات دیوان داوری
الف) صلاحیت دیوان داوری
1.اعتبار موافقتنامه داوری
2. قلمرو موافقتنامه داوری
3.تشریفات رسیدگی به ایراد صلاحیت
4.طرح دعوی در دادگاه و صلاحیت دیوان
ب) سازمان دهی و هدایت داوری
1.نحوه رسیدگی
2. تعیین زبان داوری
3.تعیین مقر داوری
ج) صدور دستور موقت
1.صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری
2. صدور دستور موقت از سوی دادگاه ملی
3. اجرای دستور موقت

فصل هفتم: قانون حاکم

گفتار اول: قانون حاکم بر آیین و فرایند داوری
الف) نظریه حاکمیت
ب) نظریه قراردادی
ج) نظریه استقلال
د) دیدگاه برخی از قوانین
گفتار دوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف
الف) تعیین قانون حاکم به وسیله طرفین
ب) سکوت طرفین نسبت به قانون حاکم
گفتار سوم: لزوم حل و فصل اختلاف بر اساس قانون

فصل هشتم: رسیدگی، ادله اثلات و رأی داوری

گفتار اول: رسیدگی به اختلاف
الف) تبادل لوایح
ب)تشکیل جلسات استماع دعوی
ج) سازش و مصالحه طرفین
گفتار دوم: ادله اثلات دعوی
الف) مقررات ناظر به ادله در دادرسی و داوری
ب) بار دلیل
ج) احصای ادله در دادرسی و داوری
د) دسترسی به ادله در داوری
هـ) مهم ترین ادله در داوری
1.اسناد و مدارک
2. گواهی (شهادت)
3.کارشناسی
4.بازرسی اموال یا اسناد
گفتار سوم: صدور رأی داوری
الف) مفهوم رأی داوری
ب) انواع رأی داوری
1.رأی نهایی
2. رأی جزئی
3. رأی (دستور) موقت
ج) شرایط رأی داوری
1. مکتوب بودن رأی
2. امضای رأی به وسیله داوران
3. تاریخ و مکان صدور رأی
4. دلایل استناد رأی
5. ثبت رأی
6. ابلاغ رأی
د) محتوای رأی داوری
1. مفاد رأی
2. هزینه‌های داوری
هـ) اثر رأی داوری
1. اعتبار امر مختوم
2. فراغ داور
3. قدرت اجرایی رأی داوری
4. ختم داوری

فصل نهم: اعتراض به رأی داوری

گفتار اول: تجدید نظر از سوی دیوان داوری
الف) تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی
ب) تجدید نظر در رأی داوری
1. پیش‌بینی تجدید نظر در موافقتنامه داوری
2. امکان تجدید نظر به موجب قانون
گفتار دوم: اعتراض به رأی داوری نزد دادگاه
الف) دادگاه صالح برای ابطال رأی
ب) موارد نقض رأی
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
2. بطلان موافقتنامه داوری
3. عدم رعایت مقررات ابلاغ
4. عدم امکان ارائه دلایل و مدارک
5. تجاوز داوران از حدود اختیارات
6.عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری
7. مشارکت داور جرح شده در رأی
8. صدور رأی به استناد سند مجعول
9. کتمان مدارک
10. داوری نپذیری اختلاف
11. مخالفت رأی با نظم عمومی و اخلاق حسنه
12. مخالفت رأی با قواعد آمره
13. مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی
ج) تأثیر نقض رأی

فصل دهم: شناسایی و اجرای رأی داوری

گفتار اول: اجرای رأی داوری خارج از قلمرو کنوانسیون نیویورک
الف) وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
ب) عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرای داوری
گفتار دوم: اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک
الف) قلمرو کنوانسیون نیویورک
1. داوری‌های مشمول کنوانسیون
2. قلمرو کنوانسیون از نظر محل صدور رأی
ب) تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک
1. احترام به موافقتنامه داوری
2. لزوم شناسایی و اجرای رأی داوری
ج) شناسایی و اجرای رأی داوری
1. فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف یا بطلان موافقتنامه داوری
2. عدم رعایت تشریفات صحیح قانونی
3. تجاوز داوران از حدود اختیارات
4. عدم ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری
5. نقض یا تعلیق رأی داوری
6. داوری نپذیری اختلاف
7. مخالفت رأی با نظم عمومی
8. مخالفت رأی با اصل 139 قانون اساسی

پیوست 1: قانون داوری تجاری بین المللی

پیوست 2: کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی
ب) منابع انگلیسی
ج) اسناد بین المللی

 

مشخصات

 • مولف
  دکتر عبدالحسین شیروی
 • انتشارات
  سمت
 • شابک
  9789645308221
 • سال چاپ
  1402
 • نوبت انتشار
  سیزدهم
 • تعداد صفحات
  370
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.