مسئولیت مدنی باریکلو میزان مسئولیت مدنی

دسته بندی : دانشگاهی
برند : میزان
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۹۰,۰۰۰ تومان
 • انتشارات : میزان
 • سال چاپ : 1399
 • نوبت انتشار : 9
 • تعداد صفحات : 304
 • سبک : آموزشی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

مسئولیت مدنی

کتاب پیش رو کتابی است که، در جهت تبیین سرفصل های مصوب در درس حقوق مدنی (4) در مقطع کارشناسی رشته حقوق به رشته تحریر در آمده و منبع مطالعاتی مناسبی برای فهم موضوعات درس ذکر شده در حدود سرفصل های مصوب است.

کتاب پیش رو در 4 فصل تألیف شده است:

1) مبانی مسئولیت مدنی

2) ارکان مسئولیت مدنی

3) تحلیل عناوین موجب ضمان (مسئولیت مدنی) در قانون مدنی

4) آثار مسئولیت مدنی

با توجه به اینکه اساتید و بزرگان حقوق در حوزه مسئولیت مدنی کمتر وارد شده‌اند و کتاب های اندکی در این زمینه موجود است. نگارش و چاپ و مطالعه چنین کتاب‌هایی از این دست بسیار مفید است و لازم است، اساتید با نگارش کتاب های متعدد در این حوزه زمینه شکوفایی و طرح و تصویب قوانین مترقی تر، مفید تر و روشن تر را فراهم آورند.

از ویژگی های بارز و خوب درگیر این کتاب می‌توان به این نکته اشاره نمود، که در چاپ پاییز 93 کتاب به طور کامل با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفته است و روزآمد و منطبق با قانون ذکر اصلاح گردیده است.


علائم اختصاری
مقدمه
پیش گفتار چاپ پنجم

فصل اول: کلیات مسئولیت مدنی

مبحث اول: مفهوم و تمایزات مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی
1 ـ تعریف مسئولیت مدنی
2 ـ مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی
3 ـ مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری
4 ـ مسئولیت مدنی و قراردادی
5 ـ شرایط مسئولیت قراردادی
الف) وجود قرارداد
6 ـ لزوم وجود قرارداد
ب) صحت قرارداد
7 ـ لزوم اعتبار قرارداد
ج) خودداری از انجام تعهد
8 ـ ضرورت تخلف از انجام تعهد
د) وجود ضرر
9 ـ لزوم ورود ضرر
هـ) سببیت عرفی بین ضرر وارده و تخلف متعهد
10 ـ ضرورت وجود رابطه ی سببیت
11 ـ ارتباط مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی
12 ـ نظریه تعدد
13 ـ نظریه ی وحدت
14 ـ حق انتخاب زیان دیده ی قراردادی
گفتار دوم ـ توصیف عناوین مشتبه
15 ـ بررسی عناوین مشتبه
16 ـ مسئولیت ناشی از قرارداد مجانی
17 ـ مسئولیت ناشی از عیب کالا یا نقص اطلاعات
18 ـ مسئولیت خواهان معامله
19 ـ مسئولیت ناشی از ضمان درک
مبحث دوم: هدف و مبنای مسئپولیت مدنی
گفتار اول: هدف مسئولیت مدنی
20 - ضرورت تعیین هدف
21 - رضایت زیان دیده
22 - مجازات خصوصی عامل
23 - برقراری عدالت
24 - برقراری نظم و امنیت اجتماعی
25 - احقاق حق زیان دیده
گفتار دوم: مبنای مسئولیت مدنی
26 - مفهوم مبنای مسئولیت مدنی
27 - نظریه تقصیر شخصی
28 - نظریه خطر
29 - نظریه مطلق خطر
30 - نظریه خطر ناشی از عمل نامتعارف
31 - نظریه خطر ناشی از انتفاع مادی
32 - نظریه تقصیر نوعی
33 - نظریه مختلط
34 - نظریه استناد عرفی
35 - نتیجه

فصل دوم: ارکان مسئولیت مدنی

36 - عناصر مسئولیت مدنی
مبحث اول؛ ضرر
37 - وجود ضرر
گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر
38 - تعریف ضرر
39 - انواع ضرر
40 - ضرر مالی
41 - تلف یا نقصان عینی
42 - تلف منفعت عینی
43 - محرومیت از نیروی کار
44 - محرومیت از سود معاملی در نتیجه فوت فرصت انعقاد آن
45 - ضرر معنوی
46 - ضرر جسمی
گفتار دوم: ضرر قابل جبران
47 - شرایط ضرر قابل جبران
الف) مسلم بودن
48 - مفهوم مسلم و حتمی بودن ضرر
49 - ضرر بالفعل یا حال
50 - ضرر آینده
51 - ضرر احتمالی
52 - فوت فرصت
53 - از دست رفتن موقعیت
ب) مستقیم بودن ضرر
54 - بدون واسطه بدون ضرر
ج) قابل پیش بینی بودن ضرر
55 - ضرورت قابل پیش بینی بودن ضرر
د ) عدم جبران ضرر
56 - لزوم بقاء ضرر
مبحث دوم: فعل زیانبار
گفتار اول:‌ شرایط فعل زیانبار
57 - ویژگیهای فعل زیانبار
58 - وقوع فعل زیانبار
59 - نامشروع بودن فعل زیانبار
60 - زیان ناشی از اجرای حکم
61 - زیان ناشی از دفاع مشروع
62 - زیان ناشی از اجرای حق
63 - زیان ناشی از وضعیت اضطرار
64 - زیان ناشی از فریب و غرور
65 - اکراه و اجبار
گفتار دوم : استناد عرفی
66 - مفهوم استناد عرفی
67 - قلمرو فعل مستند به شخص
68 - زیان ناشی از اموال
69 - زیان ناشی از اشیاء
70 - زیان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی
71 - زیان ناشی از حیوان
72 - در تصرف مالک
73 - حیوان در تصرف ثالث
74 - تحریک به وسیله ثالث
75 - فعل زیانبار اشخاص زیر نظر
76 - فعل زیانبار کارگر
77 - زیان وارده به ثالث
الف) وقوع عمل زیانبار در حین انجام کار یا به مناسبت آن
ب) وجود رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی
ج) قابل اجتناب و پیشگیری بودن حادثه یا فعل زیانبار
78 - زیان وارده به کارگر
79 - فعل زیانبار کارمند
80 - فعل زیانبار محجور
الف) فعل زیانبار محجور ممیز
ب) فعل زیانبار غیرممیز
مبحث سوم: رابطه‌ی سببیت
81 - لزوم وجود رابطه ی سببیت
گفتار اول: احراز رابطه‌ی سببیت از میان حوادث متعدد
82 - نحوه ی احراز رابطه ی سببیت
83 - احراز سبب اجمالی
84 - احراز سبب از میان حوادث متعدد
85 - نظریه تساوی حوادث
86 - نظریه حادثه مناسب و متعارف
87 - نظریه حادثه مستقیم و نزدیک
88 - نظریه حادثه مقدم در تأثیر
89 - نظریه تداخل حوادث
90 - نتیجه
گفتار دوم‌: دخالت عوامل خارجی
91 - تعریف عامل خارجی
92 - قوه ی قاهره
93 - دخالت قوه ی قاهره بدون تقصیر عامل
94 - دخالت قوه ی قاهره همراه با کوتاهی شخص
95 - دخالت شخص ثالث
96 - استناد عمل زیانبار به ثالث
97 - استناد عمل زیانبار به عامل و ثالث
98 - دخالت زیان دیده
99 - استناد فعل زیانبار به زیان دیده
100 - استناد عمل زیانبار به زیان دیده و عامل
101 - کوتاهی زیان دیده در جلوگیری از وقوع ضرر یا سرایت آن
102 - خسارت بستگان زیان دیده

فصل سوم: تحلیل عناوین موجب ضمان در قانون مدنی

103 - مفهوم عناوین موجب ضمان
مبحث اول: غصب
104 - بررسی غصب
گفتار اول: مفهوم و شرایط غصب
105 - تعریف غصب
106 - شرایط غصب
الف) استیلا
107 - مفهوم استیلا
ب) استیلا عدوانی
108 - مفهوم عدوانی بودن استیلا
ج) حق غیر
109 - حق غیر
گفتار دوم: ضمانت اجرای حقوق غصب
110 - تعهد غاصب و حق مالک
111 - تعهد مطلق غاصب
112 - حق مالک
113 - رجوع مالک در زمان بقاء عین
114 - استرداد عین
115 - حق درخواست بدل حیلوله
116 - قیمت منافع
117 - رجوع مالک بعد از تلف عین
118 - مثلی بودن مال
الف) نایاب یا متعذر شدن مثل
ب) از مالیت افتادن مثل
119 - تلف مال قیمی
الف)‌بالاترین قیمت روز غصب تا روز تلف
ب) قیمت روز غصب
ج) قیمت روز تلف
د) قیمت روز پرداخت
120 - اعمال حقوقی مالک
121 - ابراء مالک
122 - ابراء از تعهد رد عین
123 - ابراء از برگرداندن مثل یا قیمت
124 - عدم اثر ابراء نسبت به دیگران
125 - تأثیر ابراء نسبت به غاصبین قبلی
126 - ابراء تمام غاصبین
127 - ابراء از تعهد پرداخت قیمت منافع
128 - قرارداد انتقال حق مالک
129 - تصرفات غاصب
130 - تصرفات حقوقی غاصب
131 - تصرفات مادی غاصب
132 - تصرفات زیانبار غاصب
133 - تصرفات مفید یا سودند غاصب
134 - اضافه عینی
135 - نیروی کار غاصب
136 - روابط غاصبین
137 - روابط متصرفین غیرمجاز
138 - متصرف آگاه به غصب
139 - متصرف جاهل به غصب
مبحث دوم: اتلاف و تسبیب
گفتار اول: اتلاف
140 - مفهوم اتلاف
گفتار دوم: تسبیب
141 - تعریف تسبیب
مبحث سوم: استیفاء و اداره مال غیر
گفتار اول: استیفاء
142 - تعریف استیفاء
143 - استیفاء عین
144 - شرایط مسئولیت مدنی ناشی از استیفاء عین
الف)‌ تسلیم مالک
ب) قبض طرف مقابل
145 - پیامدهای حقوقی استیفاء عین
146 - تعهدات استیفاء کننده
147 - تعهدات ایفاء کننده
148 - استیفاء منفعت
149 - استیفاء نیروی کار دیگری
الف) دستور استیفاء کننده
150 - مفهوم دستور
ب) وقوع فعل
151 - انجام عمل
ج) مالیت داشتن فعل
152 - اجرت داشتن عمل در عرف
د) نداشتن قصد احسان
153 - عدم قصد تبرع
154 - استیفاء منافع مال غیر
الف) اجازه مالک
155 - اذن مالک
ب) انتفاع از منافع
156 - استفاده از منفعت
ج) قابل تقویم بودن منافع
157 - قیمت داشتن منفعت
د) عدم قصد تبرع
158 - مجانی نبودن اجازه انتفاع
گفتار دوم؛ اداره مال غیر
159 - مفهوم اداره مال غیر
160 - شرایط اداره مال غیر
الف)‌فقدان متصرف قانونی
161 - عدم حضور مالک یا متصرف مجاز
ب) عدم امکان اذن
162 - عدم امکان تحصیل اجازه
ج) فوریت انجام تصرفات
163 - ضروری بودن تصرفات
164 - قلمرو اختیارات مدیر
165 - تعهدات ناشی از اداره مال غیر
166 - تعهدات مدیر
167 - تعهدات مالک

فصل چهارم: پیامدهای مسئولیت مدنی و توافقات مربوط به آن

مبحث اول: پیامد حقوقی مسئولیت مدنی
گفتار اول: جبران خسارت
168 - حق جبران خسارت
169 - خواسته زیان دیده
170 - اصول برآورد خسارت
الف) اصل لزوم جبران کامل ضرر
ب) لزوم توجه به توانایی مالی مسئول
ج) لزوم در نظر گرفتن هزینه‌های مسئول
گفتار دوم: روش جبران خسارت
171 - لزوم رعایت تناسب
172 - خسارت مالی
173 - جبران عینی
174 - جبران به معادل
175 - تسلیم مثل
176 - پرداخت قیمت
177 - جبران خسارت معنوی
178 - خواهان خسارات معنوی
179 - خسارت معنوی جمعی
180 - ارث خسارت معنوی
181 - روش جبران ضرر معنوی
الف) زیان معنوی صرف
ب) ضرر معنوی دارای عواقب مالی
182 - جبران خسارت بدنی
183 - ماهیت حقوق دیه
184 - نظریه مجازات بودن دیه
185 - نظریه مختلط بودن ماهیت دیه
186 - نظریه خسارت بودن دیه
187 - عوض حق حیات و حق تمتع عضو
188 - عوض درد و رنج
189 - عوض مطلق خسارت جسمی
190 - زیان جنبی خسارت بدنی
191 - هزینه درمان مصدوم
192 - نیروی کار مصدوم
193 - خسارت بستگان مصدوم
مبحث دوم: توافقات طرفین
194 - طرح موضوع
گفتار اول: رضایت زیان دیده
195 - اثر رضایت زیان دیده
196 - رضایت به انجام فعل
197 - رضایت از انجام فعل
گفتار دوم: قرارداد مسئول
198 - انواع قرارداد مسئول
199 - قرارداد عدم مسئولیت مدنی
200 - قرارداد تضمین مسئولیت مدنی

فهرست منابع

1 - قرآن مجید
2 - نهج البلاغه
الف)‌ فارسی
ب) عربی
ج) انگلیسی
د) فرانسوی

 

مشخصات

 • مولف
  دکتر علی رضا باریکلو
 • انتشارات
  میزان
 • سال چاپ
  1399
 • نوبت انتشار
  9
 • تعداد صفحات
  304
 • سبک
  آموزشی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.