500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی

دسته بندی : آزمونی
برند : چتردانش
فروشنده :
وکیل الرعایا - فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روز کاری ارسال تهران / 3 روز کاری ارسال به شهرستان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • شابک : -80-7316-600-9781
 • نوبت انتشار : چهارم
 • تعداد صفحات : 262
 • سبک : نکته
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی

بدون تردید، یکی از مواردی که به آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های حقوقی کمک بسیاری می‌نماید، استفاده از کتاب‌های مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای است. از این رو، نشر چتر دانش با مدنظر قراردادن این نیاز مبرم، سری کتاب‌های 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده را توسط گروه علمی و اساتید مجرب خود تدوین نموده است. این سری کتاب‌ها با گزینش تست‌های مهم سنوات قبل آزمون‌های حقوقی و نیز درجه‌بندی آن‌ها حسب اهمیت‌شان، مجموعه‌ای جمع‌بندی شده و کارآمد را در دسترس داوطلبان قرارداده است. همچنین از شاخصه‌های بارز این مجموعه کتاب‌ها، پاسخ‌ تشریحی به هر یک از سوالات می‌باشد، که علاوه بر مرتفع نمودن اشکالات احتمالی، موجب تثبیت مطالب در ذهن داوطلب می‌گردد. نگارنده‌ در کتاب 500 پرسش‌ چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق مدنی نیز نظر به کاربرد شایان درس حقوق مدنی به عنوان منبع اکثر آزمون‌ها، به گزینش پرسش‌های پرتکرار و برتر اهتمام ورزیده‌ است.

 

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- گزیده‌ی بهترین پرسش‌های چهار گزینه‌ای سال‌های پیشین آزمون‌های حقوقی؛

- درجه‌بندی سوالات با استفاده از نشانگرهای مهم، خیلی مهم و با بیشترین درجه اهمیت؛

- پاسخ تشریحی به تمامی سوالات؛

- چینش سوالات بر اساس ابواب قانون مدنی.

- پاسخنامه تشریحی سوالات در انتهای کتاب آورده شده است.

کلیات و مقدمات (مواد 10 ـ 1 ق.م.)

فصل اول: اموال و مالکیت (مواد 182 ـ 11 ق.م)

مبحث اول: اقسام اموال (مواد 28 ـ 11 ق.م)
مبحث دوم: حق مالکیت (مواد 39 ـ 29 ق.م)
مبحث سوم: حق انتفاع (مواد 54 ـ 40 ق.م)
مبحث چهارم: وقف (مواد 91 ـ 55 ق.م)
مبحث پنجم: حق ارتفاق (مواد 139 ـ 39 ق.م)
مبحث ششم: احیای اراضی موات و حیازت مباحات (مواد 182 ـ 141 ق.م)

‌ فصل دوم: در عقود و تعهدات به طور کلی (مواد 300 ـ 183 ق.م)

مبحث اول: اقسام عقود و معاملات (مواد 189 ـ 183 ق.م)
مبحث دوم: در شرایط اساسی صحت معاملات (مواد 218 ـ 190 ق.م)
مبحث سوم: در اثر معاملات (مواد 231 ـ 219 ق.م)
مبحث چهارم: در بیان شرایطی که ضمن عقد می‌شود (مواد 246 ـ 232 ق.م)
مبحث پنجم: در معاملات فضولی (مواد 263 ـ 247 ق.م)

فصل سوم: در سقوط تعهدات (مواد 300 ـ 263 ق.م)

مبحث اول: در وفای به عهد (مواد 282 ـ 263 ق.م)
مبحث دوم: در اقاله (مواد 288 ـ 283 ق.م)
مبحث سوم: در ابراء (مواد 291 ـ 289 ق.م)
مبحث چهارم: در تبدیل تعهد (مواد 292 و 293 ق.م)
مبحث پنجم: تهاتر (مواد 299 ـ 294 ق.م)
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه (ماده 300 ق.م)

فصل چهارم: الزامهای خارج از قرارداد (مواد 337 ـ 301 ق.م)

مبحث اول: کلیات (مواد 306 ـ 301 ق.م)
مبحث دوم: غصب (مواد 327 ـ 308 ق.م)
مبحث سوم: در اتلاف (مواد 330 ـ 328 ق.م)
مبحث چهارم: در تسبیب (مواد 335 ـ 331 ق.م)
مبحث پنجم: در استیفاء (مواد 336 ـ 337 ق.م)
مبحث ششم: از قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339/2/7)

فصل پنجم: در بیع (مواد 395 ـ 338 ق.م)

مبحث اول: در احکام بیع (مواد 344 ـ 338 ق.م)
مبحث دوم: در طرفین معامله (مواد 347 ـ 345 ق.م)
مبحث سوم: در مبیع (مواد 361 ـ 348 ق.م)
مبحث چهارم: در آثار بیع (مواد 395 ـ 362 ق.م)

فصل ششم: در خیارات و احکام راجعه به آن (مواد 457 ـ 396 ق.م)

مبحث اول: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط (مواد 401 ـ 397 ق.م)
مبحث دوم: در خیار تأخیر ثمن (مواد 409 ـ 402 ق.م)
مبحث سوم: در خیار رؤیت و تخلف از وصف (مواد 415 ـ 410 ق.م)
مبحث چهارم: در خیار غبن (مواد 421 ـ 416 ق.م)
مبحث پنجم: خیار عیب (مواد 437 ـ 422 ق.م)
مبحث ششم: خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار شرط (مواد 444 ـ 438 ق.م)
مبحث هفتم: در احکام خیارات به طور کلی (457 ـ 448 ق.م)

فصل هفتم: در بیع شرط (468 ـ 458 ق.م)

فصل هشتم: در معاوضه (مواد 464 و 465 ق.م)

فصل نهم: در اجاره (مواد 517 ـ 466 ق.م)

فصل دهم: در مزارعه، مساقات (مواد 545 ـ 518 ق.م)

فصل یازدهم: در مضاربه (مواد 560 ـ 465 ق.م)

فصل دوازدهم: در جعاله (مواد 570 ـ 561 ق.م)

فصل سیزدهم: در شرکت (مواد 606 ـ 571 ق.م)

فصل چهاردهم: در ودیعه (مواد 634 ـ 607 ق.م)

‌ فصل پانزدهم: در عاریه (مواد 647 ـ 635 ق.م)

فصل شانزدهم: در قرض (مواد 653 ـ 648 ق.م)

فصل هفدهم: در قمار و گروبندی (مواد 654 ـ 655 ق.م)

فصل هجدهم: در وکالت (مواد 683 ـ 656 ق.م)

فصل نوزدهم: در ضمان عقدی (مواد 723 ـ 684 ق.م)

فصل بیستم: در حواله (مواد 733 ـ 724 ق.م)

فصل بیست و یکم: در کفالت (مواد 751 ـ 734 ق.م)

‌فصل بیست و دوم: در صلح (مواد 770 ـ 752 ق.م)

فصل بیست و سوم: در رهن (مواد 794 ـ 771 ق.م)

فصل بیست و چهارم: در هبه (مواد 807 ـ 795 ق.م)

فصل بیست و پنجم: در اخذ به شفعه (مواد 824 ـ 808 ق.م)

‌فصل بیست و ششم: در وصایا‌ (مواد 860 ـ 825 ق.م)

فصل بیست و هفتم: در ارث (949 ـ 861 ق.م)

فصل بیست و هشتم: در مقررات مختلفه (مواد 955 ـ 950 ق.م)

فصل بیست و نهم: در کلیات اشخاص (مواد 975 ـ 956 ق.م)

فصل سی ام: در تابعیت (مواد 991 ـ 976 ق.م)

فصل سی و یکم: در اسناد سجل احوال (مواد 1001 ـ 992 ق.م)

فصل سی و دوم: در اقامتگاه (مواد 1010 ـ 1002 ق.م)

فصل سی و سوم: در غایب مفقودالاثر (مواد 1030 ـ 1011 ق.م)

فصل سی و چهارم: در نکاح (مواد 1119 ـ 1034 ق.م)

فصل سی و پنجم: در انحلال نکاح (مواد 1157 ـ 1120 ق.م)

مبحث اول: در امکان فسخ نکاح (مواد 1132 ـ 1121 ق.م)
مبحث دوم: در طلاق (مواد 1157 ـ 1133 ق.م)

فصل سی و ششم: در حضانت (مواد 1179 ـ 1168 ق.م)

فصل سی و هفتم: در الزام به انفاق (مواد 1206 ـ 1195 ق.م)

فصل سی و هشتم: در حجر (مواد 1217 ـ 1207 ق.م)

فصل سی و نهم: در قیمومت (مواد 1256 ـ 1207 ق.م)

فصل چهلم: در ادله اثبات دعوا (مواد 1335 ـ 1257 ق.م)

پاسخنامه تشریحی

‌ سؤالات آزمون وکالت 1394

پاسخنامه سؤالات آزمون وکالت 1394

مشخصات

 • مولف
  قائم الدین شعبانی حاجی
 • انتشارات
  چتر دانش
 • قطع
  رقعی - 247 صفحه
 • شابک
  -80-7316-600-9781
 • نوبت انتشار
  چهارم
 • تعداد صفحات
  262
 • سبک
  نکته
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه