کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی

دسته بندی : آزمونی
برند : آوا
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
معرفی اجمالی محصول

کلید واژه های اصول فقه دانشگاهی

 • سبک:آموزشی، نکته، خلاصه و جمع بندی
 • شیوه بیان مطالب:موضوعی
 • قطع:وزیری
 • شابک:9786003463868
 • تعداد صفحه:337
 • سال انتشار:1397
 • نوبت انتشار:دوم
 • جلد:سلفون
 • وزن :502 گرم •  
 •  

فهرست مطالب

بخش اول: مباحث الفاظ

فصل اول: وضع الفاظ

لفظ و معنا
تعریف وضع
ارکان وضع
فرق معنا با مصداق
معنای مجازی ثابت
وضع تعیینی و وضع تعیّنی
اقسام وضع تعیینی
وضع تعینی صریح
وضع تعینی ضمنی
اقسام لفظ
لفظ مُهمل و لفظ مُستعمل
لفظ مَنقول و لفظ مُرتجل
لفظ مُختص و لفظ غیرمُختص
مشترک لفظی و مشترک معنوی
مترادف و متباین
لفظ متواطی و لفظ مشکک
حقیقت و مجاز
علائم حقیقت و مجاز
اقسام حقیقت
1-حقیقت قانونی
2-حقیقت شرعی
3-حقیقت متشرعه
4-حقیقت عرفی
5-حقیقت لغوی
نص، ظاهر، مؤول، مجمل
محکم و متشابه
دلالت عقلی، طبعی و وضعی
اقسام دلالت وضعی لفظی
دلالت مطابقی
دلالت تضمنی
دلالت التزامی
موضوع عرفی و موضوع شرعی
مشتق
علاقه‌ی ماکان و علاقه‌ی مشارفت
قرینه‌ی صارفه و قرینه‌ی معینه
اصول لفظی
اصاله الحقیقه
اصاله العموم
اصاله الاطلاق
اصالت عدم التقدیر
اصالت عدم نقل
اصالت عدم اشتراک
اصاله الظهور

فصل دوم: اوامر

اقسام طلب
معانی کلمه‌ی اَمر
روش‌های امر کردن
ادله اجتهادی و ادله فقاهتی
اقسام حکم
حکم واقعی و حکم ظاهری
حکم اولیه و حکم ثانویه
حکم تکلیفی و حکم وضعی
حکم الزامی و حکم ترخیصی
حکم مولوی و حکم ارشادی
حکم تأسیسی و حکم امضایی
مره‌ی و تکرار و فور و تراخی
اقسام واجب
واجب تعبدی و واجب توصلی
واجب نفسی و واجب غیری
واجب اصلی و واجب تبعی
واجب موقت و واجب غیرموقت
واجب مطلق و مشروط
واجب معلق و واجب منجز
واجب عینی و واجب کفایی
واجب تعیینی و واجب تخییری
(قصد/توجه) و (قصد قربت. نیت)

فصل: نواهی

روش‌ه‌ای نهی کردن
مره‌ی و تکرار و فور و تراخی
اجتماع اَمر و نَهی
نهی از سبب و نهی از مسبب
مسئله ضد
کف نفس و صرف ترک

فصل چهارم: مفهوم و منطوق

مفهوم و منطوق
اقسام مفهوم
اقسام مفهوم مخالف
اقسام مفهوم موافق
حجیت مفاهیم موافق و مخالف
بررسی سه مفهوم مخالفی که گاه حجت‌اند و گاه حجت نیستند
اقسام منطوق
دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزامی
اقسام منطوق غیرصریح
1-دلالت اشاره
2-دلالت تنبیه (دلت ایماء)
3-دلالت اقتضاء

فصل پنجم: عام و خاص

عام و خاص
فرق عام و مطلق
تفاوت مخصَّص، مخصِّص، مقیَّد، مقیِّد
اقسام عام
تخصیص
اقسام مخصِص
شبهه‌ی مفهومی و شبهه‌ی مصداقی
شبهه‌ی مفهومی متباینین و اقل و اکثر
سرایت اجمال از مخصص به عام
قاعده‌ی ما من عام الا وقد خص
قاعده‌ی الجمع مهما امکن اولی من الطرح
دَوران بین نسخ و تخصیص

فصل ششم: مطلق و مقید

مطلق و مقَیّد
مقدمات حکمت
مقدمه‌ی اول (شرط اول)
مقدمه‌ی دوم (شرط دوم)
مقدمه‌ی سوم (شرط سوم)
مقدمه‌ی چهارم (شرط چهارم)
مقدمه‌ی پنجم (شرط پنجم)
مقدمه‌ی ششم و هفتم (شرط ششم و شرط هفتم)
اجتماع مطلق و مقید
اجتماع مطلق و مقید در مستحبات
مطلق افرادی و مطلق بدلی
مطلق احوالی و مطلق ازمانی

فصل هفتم: مجمل و مبیّن

بخش دوم: ادله‌ی استنباط احکام

فصل اول: قرآن

آیات قرآن قطعی الصدور هستند
برخی آیات قرآن، قطعی الدلاله‌ هستند و برخی ظنی الادله
آیات الاحکام
تخصیص در قرآن

فصل دوم: سنت

حدیث
اقسام خبر
اقسام خبر واحد
حجیت اقسام خبر واحد
اقسام خبر متواتر
حچیت اقسام خبر متواتر

فصل سوم: اجماع

اجماع مدرکی و اجماع غیرمدرکی
اجماع سکوتی
اجماع محصَّل و اجماع منقول

فصل چهارم: عقل

مستقل عقلی و غیرمستقل عقلی
مقدمه و ذی المقدمه
مقدمه‌ی واجب
مقدمه‌ی حرام
اقسام مقدمه
مقدمه‌ی قانونی
مقدمه شرعی
مقدمه عرفی
مقدمه عقلی
مقدمه داخلی
مقدمه خارجی
مقدمه متقدم
مقدمه مقارن
مقدمه متأخر
مقدمه علم
مقدمه صحت
مقدمه نفوذ
مقدمه‌ی وجوب
مقدمه‌ی لزوم
مقدمه‌ی عدم مانع
اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم هست

فصل پنجم: قیاس

اقسام قیاس
قیاس مساوات و قیاس اولویت
قیاس منصوص العله و قیاس مستنبط العله
قیاس جلّی و قیاس خفّی

فصل ششم: استحسان و استصلاح

حجیت استحسان و استصلاح

فصل هفتم: سد ذرایع و فتح ذرایع

فصل هشتم: عرف و عادت

عرف و عادت
اقسام عرف
عرف شرع و عرف متشرعه
عرف خاص و عرف عام
عرف عملی و عرف لفظی
عرف صحیح و عرف فاسد
اقسام عادت
عادت پسندیده و عادت ناپسند

بخش سوم: اصول عملیه

فصل اول: کلیات اصول عملیه

اصل محرز و اصل غیرمحرز
اصل حکمی و اصل موضوعی

فصل دوم: اصل استصحاب

شرایط اجرای اصل استصحاب
1-یکی بودن متیقن و مشکوک
2-تعدد زمان متیقن و مشکوک
3-تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک
4-اجتماع یقین و شک در یک زمان
اقسام استصحاب
استصحاب وجودی و استصحاب عدم
استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی
استصحاب حکم شرع و استصحاب حکم عقل
استصحاب سببی و استصحاب مسبّبی
شک در مقتضی، شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود
استصحاب جزئی و استصحاب کلی
اقسام استصحاب کلی
استصحاب در امور تدریجی
استصحاب عدم حادث
ادلّه حجیت استصحاب
شک ساری (قاعده‌ی یقین)
استصحاب قهقرایی
اصل عدم
تفاوت اصل عدم و استصحاب عدمی
اصل تأخر حادث
اصل مثبت

فصل سوم: اصل برائت

فصل چهارم: اصل احتیاط

اطراف علم اجمالی
اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی

فصل پنجم: اصل تخییر

تخییر بدوی و تخییر استمراری

بخش چهارم: تعارض ادله و امارات و اصول عملیه

ورود
تخصص
حکومت
تخصیص
تعارض و تزاحم
تعارض
تزاحم
اقسام تعارض
اقسام تزاحم
قاعده ترتّب
شرایط ایجاد تعارض واقعی

بخش پنجم: اجتهاد و تقلید

اجتهاد
اقسام اجتهاد
اجتهاد معتبر و اجتهاد غیرمعتبر
اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّی
تقلید
اقسام تقلید
تقلید ابتدایی و تقلید استمراری
تقلید از اعلم و غیر اعلم
تقلید از مجتهدِ زنده و مجتهد میّت

منابع

مشخصات

 • مولف
  محمد رضا شبخیز و روشنا روحانی
 • انتشارات
  آوا
 • قطع
  وزیری - 337 صفحه
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

محصولات مشابه