بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1):(کلیات،تابعیت،اقامتگاه،وضعیت بیگانگان و پناهندگان) بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1):(کلیات،تابعیت،اقامتگاه،وضعیت بیگانگان و پناهندگان)

دسته بندی : آزمونی
برند : نشر کشاورز
فروشنده :
وکیل الرعایا-فروشگاه آنلاین کتاب حقوقی
زمان تحویل:
1 روزتهران3روز شهرستان
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۴۲,۵۰۰ تومان
 • سال چاپ : 1401
 • نوبت انتشار : بیستم
 • تعداد صفحات : 272
 • سبک : آموزشی
 • شیوه بیان مطالب : موضوعی
 • موارد بیشتر
معرفی اجمالی محصول

بایسته های حقوق بین الملل خصوصی (1):(کلیات،تابعیت،اقامتگاه،وضعیت بیگانگان و پناهندگان)

 • سبک:آموزشی
 • شیوه بیان مطالب:موضوعی
 • قطع:وزیری
 • شابک:9789649816432
 • تعداد صفحه:272
 • سال انتشار:1398
 • نوبت انتشار:هفدهم
 • جلد:سلفون

اختصارات
پیشگفتار مؤلف

فصل اول: کلیات و مفاهیم

مبحث اول) تعاریف حقوق بین الملل خصوصی
مبحث دوم) منابع حقوق بین الملل خصوصی
گفتار اول) منابع داخلی حقوق بین المللی خصوصی
1. قانون اساسی
2. قوانین عادی
الف) قانون مدنی
ب) قانون تجارت
ج) آیین ادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
د) قانون کار
هـ) قانون امور حسبی
3. رویه قضایی
4. عرف و عادت
5. عقاید علمای علم حقوق یا دکترین
گفتار دوم) منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی
1. عهدنامه‌های بین المللی
1-1- انواع معاهدات بین المللی
1-2- معاهدات دوجانبه
1-3- معاهدات چند جانبه یا جمعی
1-4- ماهیت حقوقی معاهدات
1-5- خصوصیات معاهدات بین المللی
1-6- تفسیر معاهدات
1-7- مراجع صالح برای تفسیر معاهدات
الف) مراجع بین المللی
1.مراجع دولتی بین المللی
2.مراجع حقوقی بین الملی
الف) مراجع داوری بین المللی
ب) مراجع قضایی بین المللی
ب) مراجع داخلی
1.مراجع اجرایی
2. مراجع قانون گذاری
3. مراجع قضایی داخلی
2. رویه قضایی بین المللی
3. عرف بین المللی
4. اصول کلی حقوقی بین المللی
گفتار سوم) اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی
مبحث سوم) قلمرو و جایگاه حقوق بین الملل خصوصی
گفتار اول) قلمرو حقوق بین الملل خصوصی
گفتار دوم) جایگاه حقوق بین الملل خصوصی در علم حقوق
1. حقوق عمومی و حقوق خصوصی
2. حقوق داخلی و حقوق بین المللی
الف) حقوق داخلی
ب) حقوق بین الملل یا خارجی
مبحث چهارم) رابطه حقوق بین الملل خصوصی با دیگر رشته‌های حقوق
گفتار اول) رابطه حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی
الف) جهات اشتراک جقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی
1.از حیث منابع
2.از حیث حل و فصل دعاوی
ب) از جهات افتراق حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی
1. از حیث تفاوت در اهداف
2. از حیث منابع
3. تفاوت از حیث ماهیت
4. تفاوت از جهت طرح دعاوی در دادگاه‌ها
5. تفاوت از لحاط اجرای احکام و ثبت اسناد لازم الاجرا
گفتار دوم) ارتباط حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی
الف) جهات اشتراک
1. از حیث بین المللی بودن هر دو آن‌ها
2. از حیث منابع
3. از حیث مرجع صلاحیتدار
ب) جهات افتراق حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
1. از حیث وحدت و یا کثرت تابعین حقوق بین الملل
2. از حیث دارندگان حق و تکلیف
3. از لحاظ مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات
4. از لحاظ ضمانت اجرا
گفتار سوم) ارتباط حقوق بین الل خصوصی با حقوق تجارت بین الملل
الف) جهات اشتراک حقوق بین الملل خصوصی با حقوق تجارت بین الملل
ب) جهات افتراق حقوق بین الملل خصوصی با حقوق تجارت بین الملل
1. از حیث موضوع
2. از حیث منابع
3. از حیث محاکم
گفتار چهارم) ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق تطبیقی
الف) جهات افتراق این دو رشته
ب) جهات اشتراک حقوق بین الملل خصوصی و حقوق تطبیقی
گفتار پنجم)جهانی شدن و حقوق بین الملل خصوصی
مبحث پنجم) فوائد حقوق بین الملل خصوصی
الف) گفتار اول) فواید عملی
1.اشخاص
2. اموال
الف) اموال غیرمنقول
ب) اموال منقول
استثنائات قاعده: رژیم حقوقی کشتی‌ها و هواپیماها
ج) اموال غیرمادی
1.مالکیت‌های معنوی
2.دیون
3. اسناد با نام و بین نام
اعمال حقوقی
عقود
ایقاعات
گفتار دوم) فوائد علمی حقوق بین الملل خصوصی
1. بدیع بودن موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
2. ایجاد خلاقیت و تقویت قوه استنباط
3. آشنایی با قوانین دیگر کشورها و شناخت بهتر حقوق داخلی
خلاصه فصل اول
جهات افتراق حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی
جهایت اشتراک حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی

فصل دوم: تابعیت

مبحث اول) کلیات و مفاهیم
گفتار اول) منشأ پیدایش تابعیت
گفتار دوم) تاریخچه تابعیت
تاریخچه تابعیت در ایران
1.تابعیت قبل از رواج نظام قانونگذاری
2.تابعیت در ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت
3. تاریخچه تابعیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
گفتار سوم) تعریف تابعیت
گفتار چهارم) ویژگی‌های تابعیت
گفتار پنجم) تابعیت و شهروندی
گفتار ششم) شرایط تحقق تابعیت
1.دولتی وجود داشته باشد
2.افرادی به عنوان تبعه وجود داشته باشد
3. دارای سرزمین مشخص باشند
4. دارای قدرت سیاسی و حاکمیت مستقل باشد
مبحث دوم) آثار حقوقی تابعیت
گفتار اول) حمایت سیاسی
گفتار دوم) بهره‌مندی اتباع از حقوق
گفتار سوم) فلسفه پیدایش تابعیت
مبحث سوم) اصول و مبانی حاکم بر تابعیت
گفتار اول) اصل اول: هر فردی باید دارای تابعیت باشد (نفی بی تابعیتی)
گفتار دوم) اصل دوم: هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد (نفی تابعیت مضاعف)
گفتار سوم) اصل سوم: افراد حق تغییر تابعیت را داشته باشند (تغییر پذیری تابعیت)
مبحث چهارم) انواع تابعیت
گفتار اول) تابعیت اصلی
الف) سیستم خون (یا تابعیت نَسَبی)
دلائل طرفداران نظریه سیستم خون
ب) سیستم خاک (یا تابعیت ارضی)
ج) مقایسه بین دو سیستم خاک و خون
گفتار دوم) انواع تابعیت‌های اصلی ایران
1.تابعیت کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است
2. تابعیت ناشی از تولد در ایران یا تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خاک (تابعیت ارضی)
الف) تابعیت اطفالی که پدر و مادر آن‌ها غیر معلوم باشد
ب) تابعیت اطفالی که یکی از والدین آن‌ها در ایران متولد شده باشند
ج) تابعیت اطفالی که از پدر خارجی در ایران متولد شده باشند به شرط اقامت در ایران
گفتار سوم) تابعیت اکتسابی
گفتار چهارم) راه‌های تحصیل تابعیت ایران
1.تحصیل تابعیت ایران بر اساس عمل متقابل
2. تحصیل تابعیت به وسیله ازداج
3. تحصیل تابعیت ایران از طریق درخواست و پذیرش دولت
الف) تشریفات تحصیل تابعیت ایران
ب) شرایط ماهوی تحصیل تابعیت ایران
1.شرط سن
2.شرط اقامت
3.فراری نبودن از خدمت نظامی و عدم مجکومیت به جنحه و جنایات
4. شرط مکنت
مدارک لازم برای تحصیل تابعیت
گفتار پنجم) نتایج و آثار پذیرش تابعیت ایران
1. مبدأ پذیرش به تابعیت ایران
2. آثار پذیرش به تابعیت ایران مربوط به خانواده
3. وظایف شخص پذیرفته شده
4. حقوق اشخاص پذیرفته شده به تابعیت ایران
5. نظر مجلس
گفتار ششم) از دست دادن تابعیت یا بدون تابعیتی
راه‌های ایجاد بی تابعیتی
1. سلب تابعیت در اثر مجازات
2. در اثر پناهندگی و مهاجرت
3. از دست دادن تابعیت به اختیار شخص
4. در اثر قانون خاص
گفتار هفتم) آثار بی تابعیتی
1.محرومیت از حقوق اجتماعی
2. محرومیت از حقوق سیاسی
3. عدم حمایت کشورها از شخص بدون تابعیت
موافقت‌نامه‌های بین المللی برای جلوگیری از بی تابعیتی
گفتار هشتم) موارد ترک تابعیت ایران
الف) ترک تابعیت ارادی یا ترک تابعیت در اثر تقاضای شخص
ب) ترک تابعیت زن ایرانی بدون شوهر
ج) ترک تابعیت زن ایرانی به واسطه‌ی ازدواج به ‌تبعه‌ی خارجی
د) ترک تابعیت اطفالی که به تبعیت پدر تابعیت ایران را تحصیل کرده‌اند
گفتار نهم) شرایط ترک تابعیت
1.رسیدن به سن 25 سال تمام
2. اجازه‌ی هیأت وزراء برای خروج از تابعیت ایران
3. انتقال مالکیت بر اموال غیرمنقول ظرف یک سال
4. انجام خدمت نظام وظیفه
5. خروج شخص متقاضی ترک تابعیت از ایران ظرف مدت سه ماه
شرایط و مدارک برای خروج از تابعیت ایران
گفتار دهم) آثار ترک تابعیت
1.آثار ترک تابعیت نسبت به شخص متقاضی
2.آثار ترک تابعیت نسبت به زوجه و اولاد متقاضی
رجوع به تابعیت اصلی خارجی
مدارک لازم برای رجوع به تابعیت اصلی خارجی
گفتار یازدهم) بازگشت به تابعیت ایران
1.بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت
2. بازگشت به تابعیت ایران زن ایرانی که بر اثر ازدواج با مرد خارجی ترک تابعیت نموده
مدارک مورد نیاز برای بازگشت به تابعیت ایران
افرادی که تابعیت آنان مشکوک است
گفتار دوازدهم) دلایل تابعیت ایران
1.دلایل اثبات تابعیت ایرانی بودن شخص
اسناد صادره از طرف هیأت دولت و وزارت امور خارجه
اسناد صادره از طرف ثبت احوال
2.دلایل بیگانه بودن افراد نسبت به ایران
الف) دلایل بیگانه بودن شخصی که بنا به دلایلی به عنوان تبعه ایران نمی باشد
ب) دلایل بیگانگی که اصل تابعیت ایرانی نداشته‌اند
مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به تابعیت
مبحث پنجم) تابعیت مضاعف
گفتار اول) علل ایجاد تابعیت مضاعف
1.به علت اختلاف روش‌های پذیرفته شده توسط دولت‌ها
2. به علت ازدواج
3. تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت قدیم
گفتار دوم) طرق جلوگیری از تابعیت مضاعف
الف) دکترین (تئوری) عدم مسئولیت دولت‌ها
ب) نظریه اعمال اولین تابعیت
ج) نظریه ترجیح تابعیت
د) تابعیت مؤثر یا فعال
گفتار سوم) حل و فصل دعاوی مربوط به تابعیت مضاعف
گفتار چهارم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف
الف) تابعیت مضاعف در دکترین و رویه قضایی بین المللی
رویه‌ی قضایی بین الملی قبل از سال 1930
1.دکترین مساوات
2. دکترین ترجیح تابعیت کشور اقامتگاه تبعه مضاعف
3. دکترین تابعیت مؤثر
4. دکترین ترجیح تابعیت کشور تابع
رویه‌ی قضایی بین المللی از سال‌های 1930 تا کنون
الف) رویه‌ی قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955
ب) رویه‌ی قضایی بین المللی از سال 1955 تاکنون
مبحث ششم) تابعیت اشخاص حقوقی
گفتار اول) انواع اشخاص حقوقی
الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی
ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
انواع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
الف) شرکت‌ها و مؤسسات تجاری (انتفاعی)
ب) مؤسسات غیرتجاری (غیرانتفاعی)
1.انجمن‌ها
2. اتخادیه‌های صنفی (سندیکاها)
گفتار دوم) نحوه‌ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی
1. تعیین تابعیت اشخاصحقوقی (شرکت‌ها) بر اساس تابعیت سهامداران شرکت
2. تعیین تابعیت شرکت بر اساس اراده‌ی مؤسسین شرکت
3. تعیین تابعیت بر اساس محل تعهد پرداخت قیمت سهام
4. تعیین تابعیت بر اساس محل تشکیل شرکت
5. تعیین تابعیت بر اساس مرکز فعالیت
6. تعیین تابعیت بر اساس مرکز اصلی شرکت
گفتار سوم) تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران

خلاصه فصل دوم

تعریف تابعیت از دیدگاه صاحب نظران
ویژگی‌های تابعیت
شرایط تحقق تابعیت
آثار حقوقی تابعیت
اصول حاکم بر تابعیت
موازد از دست دادن تابعیت (بی تابعیتی)
آثار بی تابعیتی
انواع تابعیت
تابعیت ناشی از تولد در خاک ایران
موارد ترک تابعیت
بازگشت به تابعیت ایران
دلایل اثبات تابعیت ایرانی شخص
دلایل بیگانه بودن شخص
علل ایجاد تابعیت مضاعف

فصل سوم: اقامتگاه

مبحث اول) کلیات و مفاهیم
گفتار اول) تعریف اقامتگاه
گفتار دوم) وجوه افتراق اقامتگاه و محل سکونت
گفتار سوم) ملاک تفکیک تابعیت و اقامتگاه
گفتار چهارم) فواید و آثار حقوقی اقامتگاه
الف) از حیث تعیین قانون صلاحیتدار
1. قانون صلاحیت دار در مورد احوال شخصیه افراد

 

مشخصات

 • مولف
  حسین آل کجباف
 • انتشارات
  جنگل، جاودانه
 • قطع
  وزیری
 • سال چاپ
  1401
 • نوبت انتشار
  بیستم
 • تعداد صفحات
  272
 • سبک
  آموزشی
 • شیوه بیان مطالب
  موضوعی
برای این محصول دیدگاهی ثبت نشده است
ارسال دیدگاه

دیدگاه شما بعد از تایید توسط مدیریت در بین دیدگاه ها نمایش داده خواهد شد

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.